RÅ 2000 not 198

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / En faders överklagande till kammarrätten av beslut avseende vård av dotter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga avvisades när dottern vid tidpunkten för överklagandet fyllt 18 år

Not 198. Överklagande av Per E. ang. vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). -Kammarrätten i Göteborg (1999-10-08) avslog Per E:s talan mot Länsrättens i Skåne län dom den 16 juni 1999 angående fortsatt vård enligt 2 och 3 §§ LVU för Per E:s dotter, Monika E. I kammarrättens dom antecknades att vården enligt 2 § LVU hade upphört eftersom Monika E. hade fyllt 18 år den 8 juli 1999 och att vården enligt 3 § LVU fortfarande kvarstod. - Per E. överklagade och yrkade att tvångsvården av Monika E. skulle upphöra. - Regeringsrätten (2000-12-13, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Monika E. fyllde 18 år den 8 juli 1999. Per E:s överklagande kom in till kammarrätten den 27 oktober 1999, således efter det att dottern uppnått myndig ålder. Per E. var därför, när överklagandet skedde, inte behörig att föra talan i målet. Hans talan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Per E:s överklagande. (fd II 2000-11-29, M. Larsson)

*REGI

*INST