RÅ 2000 not 201

Överklagande av Eva-Britt O. ang. bilstöd till handikappade. - Eva-Britt O. led av kronisk ledgångsreumatism.Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1996-11-14, ordf. Holmberg) avslog Eva-Britt O:s överklagande av Bohusläns allmänna försäkringskassas beslut den 29 maj 1996 att inte medge henne anpassningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade för bl.a. automatisk växellåda, elhissar fram och elbackspeglar

Not 201. Överklagande av Eva-Britt O. ang. bilstöd till handikappade. - Eva-Britt O. led av kronisk ledgångsreumatism.Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1996-11-14, ordf. Holmberg) avslog Eva-Britt O:s överklagande av Bohusläns allmänna försäkringskassas beslut den 29 maj 1996 att inte medge henne anpassningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade för bl.a. automatisk växellåda, elhissar fram och elbackspeglar. - Eva-Britt O. överklagade men överklagandet avslogs av Kammarrätten i Göteborg (1997-05-22, Nilsson, Monell, Bäckström). - Eva-Britt O. fullföljde sin talan. - Riksförsäkringsverket medgav att Eva-Britt O. beviljades anpassningsbidrag för automatisk växellåda men inte i övrigt. - Regeringsrätten (2000-12-15, Swartling, Rundqvist, Eliason, Nilsson, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i en dom den 31 mars 2000 avgjort ett mål rörande anpassningsbidrag enligt förordningen om bilstöd till handikappade (RÅ 2000 ref. 24). Regeringsrätten har i den domen funnit att bl.a. automatisk växellåda är exempel på utrustning som ofta torde kunna berättiga till anpassningsbidrag. Däremot har anpassningsbidrag ansetts i regel inte kunna medges för kostnader för bl.a. elmanövrerade fönsterhissar och elektriskt uppvärmda och manövrerade backspeglar. Mot bakgrund av den bedömning som gjorts i det målet finner Regeringsrätten att Eva-Britt O. är berättigad till anpassningsbidrag för kostnaden för automatisk växellåda men inte för den ifrågavarande övriga utrustningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar, med ändring av kammarrättens dom i denna del, Eva-Britt O. anpassningsbidrag för automatisk växellåda. - Regeringsrätten avslår överklagandet i övrigt. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa för vidare handläggning. (fd II 2000-11-15, I. Larsson). - Enligt samma dag meddelades domar i mål 4967-1997, 5585-1998, 5951-1998 och 6287-1998 bifölls med likartade motiveringar yrkanden om anpassningsbidrag till automatisk växellåda och - såvitt avser 5585-1998 och 5951-1998 - bensindriven kupévärmare.

*REGI

*INST