Upphävd författning

Förordning (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-22
Ändring införd
SFS 1988:890 i lydelse enligt SFS 2008:1210
Ikraft
1988-10-01
Upphäver
Förordning (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Inom ramen för de medel som anslagits för bilstöd till personer med funktionshinder lämnas bidrag enligt föreskrifterna i denna förordning till personer med funktionshinder och föräldrar till barn med funktionshinder.

[S2]För handläggning av frågor om bidrag enligt förordningen gäller lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder. Förordning (2006:491).

2 §  Med person med funktionshinder avses i denna förordning den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att anlita allmänna kommunikationer. Lag (2006:662).

 • RÅ 1997:55:Fråga, vid prövning av rätt till bilstöd, om en viss inkomst utgjort ett väsentligt tillskott till handikappads försörjning.
 • RÅ 1996:46:Fråga i ärende angående bilstöd enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade om sökanden på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och därför skall anses som handikappad i förordningens mening.
 • RÅ 1995:49:Person som till följd av olycksfall fått båda armarna amputerade, den ena i axelhöjd och den andra i höjd med armbågen, har ansetts berättigad till bilstöd till handikappad.
 • HFD 2012:34:Den som är rullstolsburen får i allmänhet anses ha väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationer och därmed ha rätt till bilstöd.

2 a §  Med en förälder enligt denna förordning skall likställas

 1. en vårdnadshavare som inte är förälder och som har vård om barnet,
 2. den med vilken föräldern är eller har varit gift eller har eller har haft barn, om de stadigvarande sammanbor,
 3. den som tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det, och
 4. den som i annat fall tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem, om placeringen kan förväntas pågå i minst tre år. Lag (2006:662).

3 §  Bidrag lämnas för

 1. anskaffning av personbil klass I, motorcykel eller moped,
 2. ändring av ett fordon som avses i 1 och kostnader i samband därmed samt justering och reparation av ändringen,
 3. anskaffning av särskild anordning på ett fordon som avses i 1 och kostnader i samband därmed samt justering och reparation av anordningen, samt
 4. körkortsutbildning i samband med anskaffning av motorfordon.

[S2]Om det finns särskilda skäl på grund av funktionshindrets art eller andra omständigheter, lämnas bidrag för anskaffning eller ändring av annat motorfordon än som avses i första stycket 1 eller för anskaffning av särskild anordning på ett sådant fordon. Lag (2006:662).

 • RÅ 2000:24:Anpassningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade har ansetts kunna utgå, förutom för handikappspecifik utrustning, för utrustning som är mindre vanlig hos bilmodeller i den aktuella prisklassen men inte för sådana anordningar som, med beaktande av den tekniska utvecklingen, kan anses utgöra standardutrustning eller normalt förekommande tilläggsutrustning.

4 §  Bidrag lämnas i form av grundbidrag, anskaffningsbidrag och anpassningsbidrag avseende ett fordon samt bidrag för körkortsutbildning. Anpassningsbidrag lämnas för sådana åtgärder som anges i 3 § första stycket 2 och 3.

[S2]Grundbidrag och anskaffningsbidrag får inte lämnas för fordon som anskaffats innan beslut om rätt till bidrag har meddelats. Lag (2006:662).

 • RÅ 2000:24:Anpassningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade har ansetts kunna utgå, förutom för handikappspecifik utrustning, för utrustning som är mindre vanlig hos bilmodeller i den aktuella prisklassen men inte för sådana anordningar som, med beaktande av den tekniska utvecklingen, kan anses utgöra standardutrustning eller normalt förekommande tilläggsutrustning.

Förutsättningar för bidrag och bidragens storlek m. m.

4 a §  I beslut om bidrag skall det anges när bidraget tidigast kan betalas ut. Beviljat bidrag måste användas inom sex månader från det att den som beviljats bilstöd fått besked om att bidraget kan betalas ut. Förordning (1997:707).

5 §  Bidrag enligt 3 § första stycket1-3 lämnas

 1. till en person med funktionshinder som är under 65 år och är beroende av ett sådant fordon som avses i 3 § för att genom arbete få sin försörjning eller ett väsentligt tillskott till sin försörjning eller för att genomgå arbetslivsinriktad utbildning eller genomgå rehabilitering under vilken han eller hon får aktivitetsstöd enligt 4 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 2. till en person med funktionshinder som är under 65 år och, efter att ha beviljats bidrag enligt 1, har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring, eller
 3. till annan person med funktionshinder än som avses i 1 eller 2 och som fyllt 18 år men inte 50 år.

[S2]Bidrag lämnas även till

 1. en förälder med funktionshinder som har barn under 18 år eller
 2. en förälder till barn med funktionshinder,

[S3]under förutsättning att föräldern sammanbor med barnet och har behov av ett fordon för förflyttning tillsammans med barnet.

[S4]Om anpassningsbidrag tidigare har lämnats med stöd av första stycket får bidrag för reparation av anpassningen lämnas trots att förutsättningarna enligt första stycket inte längre är uppfyllda.

[S5]Bidrag enligt första stycket 3 och andra stycket lämnas under förutsättning att den bidragsberättigade själv skall bruka fordonet som förare. Bidrag enligt första stycket 1 och 2 får lämnas även till den som inte själv skall bruka fordonet som förare, under förutsättning att någon annan kan anlitas som förare vid resorna. Lag (2006:662).

 • RÅ 1997:55:Fråga, vid prövning av rätt till bilstöd, om en viss inkomst utgjort ett väsentligt tillskott till handikappads försörjning.
 • RÅ 2010:31:Tidpunkten för ansökan om bilstöd är avgörande för om villkoret avseende övre åldersgräns är uppfyllt eller inte.

5 a §  Bidrag till körkortsutbildning lämnas till en person med funktionshinder som har beviljats bilstöd till anskaffning av motorfordon och som uppfyller förutsättningarna i 5 § första stycket 1 samt är eller riskerar att bli arbetslös och det bedöms att körkortsutbildningen kan leda till att han eller hon får ett stadigvarande arbete. Lag (2006:662).

6 §  Grundbidrag lämnas med högst 60 000 kronor.

[S2]Vid anskaffning av motorcykel eller moped lämnas dock grundbidrag med högst 12 000 respektive 3 000 kronor. Lag (2006:662).

7 §  Anskaffningsbidrag lämnas med högst 40 000 kronor.

[S2]Helt sådant bidrag lämnas till bidragsberättigad vars årliga bruttoinkomst understiger 88 000 kronor.

[S3]Till den vars årliga bruttoinkomst uppgår till 88 000 kronor eller mer lämnas anskaffningsbidrag med högst följande belopp.

Årlig bruttoinkomst av helt bidragBidrag i procent kr.Bidragsbelopp
88 000 -95 9999036 000
96 000 - 103 9998032 000
104 000 - 111 9997028 000
112 000 - 119 9996024 000
120 000 - 127 9995020 000
128 000 - 135 9994016 000
136 000 - 143 9993012 000
144 000 - 151 999208 000
152 000 - 159 999104 000
160 000 -0-

[S4]Grundbidrag och anskaffningsbidrag tillsammans får inte överstiga fordonets anskaffningskostnad. Avräkning skall i första hand göras på grundbidraget.

[S5]Bidrag enligt denna förordning betalas ut genom insättning på konto som anvisas av den bidragsberättigade. Bidraget får betalas ut på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det. Lag (2006:662).

8 §  Med årlig bruttoinkomst avses inkomst enligt 12-17 §§ lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

[S2]För bidragsberättigade som avses i 5 § första stycket skall bruttoinkomsten framräknas utan hänsynstagande till makes inkomst.

[S3]För förälder som avses i 5 § andra stycket sammanräknas deras inkomster vid beräkning av anskaffningsbidragets storlek. Förordning (2002:786).

9 §  Anpassningsbidrag lämnas med det belopp som motsvarar kostnaden för sådana åtgärder som anges i 3 § första stycket 2 och 3 som behövs för att den bidragsberättigade skall kunna bruka fordonet.

[S2]Vid bedömningen av behovet av anpassning skall Transportstyrelsen eller annan med motsvarande kompetens höras om det inte är uppenbart obehövligt.

[S3]Försäkringskassan får besluta att inte medge anpassningsbidrag om det fordon den enskilde valt är uppenbart olämpligt med hänsyn till den anpassning som behövs. Detsamma gäller om fordonet är olämpligt med hänsyn till ålder och skick. Lag (2008:1210).

 • RÅ 2000:24:Anpassningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade har ansetts kunna utgå, förutom för handikappspecifik utrustning, för utrustning som är mindre vanlig hos bilmodeller i den aktuella prisklassen men inte för sådana anordningar som, med beaktande av den tekniska utvecklingen, kan anses utgöra standardutrustning eller normalt förekommande tilläggsutrustning.

10 §  Om en person har fått grundbidrag eller anskaffningsbidrag får nytt sådant bidrag lämnas tidigast nio år efter det att beslut senast fattades om att medge rätt till bidrag. Om det finns skäl från trafiksäkerhetssynpunkt eller medicinsk synpunkt, får dock bidrag lämnas tidigare.

[S2]Bidrag får även i andra fall än som avses i första stycket lämnas tidigare om fordonet framförts minst 18 000 mil sedan grundbidrag eller anskaffningsbidrag senast beviljades. Lag (2006:662).

11 §  Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag med stöd av 10 § första stycket tidigare än nio år efter det beslut senast fattades om att medge rätt till sådant bidrag skall det nya bidraget minskas med det tidigare beviljade bidraget. Det belopp som skall avräknas skall dock minskas med en niondel för varje helt år som har förflutit sedan det tidigare bidraget betalades ut. Lag (2006:662).

Övriga bestämmelser

12 §  Ansökan om bidrag görs på blankett enligt formulär som fastställs av Försäkringskassan. Till ansökan skall det fogas ett läkarutlåtande om funktionshindret och dess inverkan på förflyttningsmöjligheterna. Om ansökan görs av en person som avses i 5 § första stycket1-3 eller andra stycket 1, i avsikt att sökanden skall använda fordonet som förare, skall det av läkarutlåtandet även framgå om han eller hon uppfyller de medicinska kraven för att inneha körkort.

[S2]Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete. Lag (2006:662).

13 §  Anskaffningsbidrag enligt denna förordning skall minskas med sådant bidrag till inköp av fordonet som den bidragsberättigade får från en kommun eller ett landsting eller i form av försäkringsersättning.

14 §  Grundbidrag och anskaffningsbidrag skall betalas tillbaka

 1. om bidragsmottagaren säljer eller på annat sätt avhänder sig fordonet tidigare än nio år efter det att bidraget beviljades,
 2. om ett barn med funktionshinder som avses i 5 § andra stycket efter att ha uppnått 18 års ålder själv beviljas bidrag.

[S2]Det återbetalningspliktiga beloppet skall minskas med en niondel för varje helt år som har förflutit sedan bidraget betalades ut. Om det finns särskilda skäl, får bidragsmottagaren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldigheten. Lag (2006:662).

15 §  Den som har fått bidrag enligt denna förordning skall, om förhållandena ändras så att rätten till bidraget påverkas, utan oskäligt dröjsmål göra anmälan hos Försäkringskassan. Förordning (2004:893).

16 § Har upphävts genom förordning (2007:212).

17 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2004:893).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988, då förordningen (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m. m. skall upphöra att gälla.
  2. Vid tillämpning av föreskriften i 5 § första stycket 2 likställs med den som har beviljats bidrag enligt första stycket 1 i samma paragraf dels handikappad som vid utgången av september 1988 innehade fordon som anskaffats av honom med bidrag enligt den upphävda förordningen, dels den som vid utgången av september 1988 var ägare till fordon som var befriat från skatt enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601) i lagrummets dåvarande lydelse.
  3. Om en person har fått bidrag för anskaffning av motorfordon enligt 3, 4 eller 6 § i den upphävda förordningen, får grundbidrag eller anskaffningsbidrag lämnas endast om fem år har förflutit sedan beslut senast fattades om att medge rätt till bidrag enligt den upphävda förordningen.
  Om det finns särskilda skäl som avses i 10 § andra meningen denna förordning, får dock grundbidrag och anskaffningsbidrag lämnas tidigare. Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag tidigare skall bidraget minskas med bidrag som har lämnats enligt den upphävda förordningen. Det belopp som skall avräknas skall dock minskas med en femtedel för varje helt år som har förflutit sedan det föregående bidraget betalades ut.
  1. Föreskrifterna i 8, 12 och 13 §§ i den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 oktober 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:99
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1989:211) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter i 5 § gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:709) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande vid omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/19:100
  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1799) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:1191) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:664) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:229) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:1291) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats före ikraftträdandet. Svensk författningssamling
  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:707) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas i fråga om alla beslut som meddelas av försäkringskassan efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (2000:1044) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

Omfattning
ändr. 5, 8 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:265) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:786) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

Omfattning
ändr. 5, 8 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:893) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

Omfattning
ändr. 12, 15, 17 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:491) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:662) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:212) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
upph. 16 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:1210) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.