RÅ 2000 not 205

Ansökan av Bo M. om rättsprövning av beslut om kommundelning. - I en skrivelse till Kammarkollegiet ansökte Älvsborgsbor om att kollegiet skulle utreda om stadsdelen Älvsborg genom kommundelning kunde göras till en egen kommun samt att folkomröstning skulle anordnas. Göteborgs kommun anordnade en folkomröstning i hela kommunen i samband med fullmäktigevalet den 20 september 1998. I yttrande till kammarkollegiet motsatte sig Kommunfullmäktige i Göteborgs kommun kommundelningen. -Kammarkollegiet (1999-06-18) fann att sådana synnerliga skäl som krävdes enligt 1 kap. 1 § lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting inte förelåg och avslog ansökningen

Not 205. Ansökan av Bo M. om rättsprövning av beslut om kommundelning. - I en skrivelse till Kammarkollegiet ansökte Älvsborgsbor om att kollegiet skulle utreda om stadsdelen Älvsborg genom kommundelning kunde göras till en egen kommun samt att folkomröstning skulle anordnas. Göteborgs kommun anordnade en folkomröstning i hela kommunen i samband med fullmäktigevalet den 20 september 1998. I yttrande till kammarkollegiet motsatte sig Kommunfullmäktige i Göteborgs kommun kommundelningen. -Kammarkollegiet (1999-06-18) fann att sådana synnerliga skäl som krävdes enligt 1 kap. 1 § lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting inte förelåg och avslog ansökningen. - Bo M. överklagade beslutet. - Regeringen (Justitiedepartementet, 2000-03-23) delade Kammarkollegiets bedömning och avslog överklagandet. - Bo M. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2000-12-18, Swartling, Rundqvist, Eliason, Nilsson, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. I nämnda lagrum i regeringsformen behandlas dels föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga eller ekonomiska förhållanden inbördes (8 kap. 2 §), dels föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 §). Det klandrade avgörandet rör inte något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2000-11-30, Nilsson)

*REGI

*INST