RÅ 2000 not 206

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Nya regler ansågs tillämpliga på kostnader i kammarrätten när målet anhängiggjorts där efter reglernas ikraftträdande

Not 206. Överklagande av Thord J. ang. ersättning för kostnader i mål om inkomsttaxering. - I dom i ett mål om inkomsttaxering 1989 avslogKammarrätten i Jönköping (1997-10-08) ett yrkande av Thord J. om ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden om mål om skatt, m.m. (ersättningslagen). Kammarrätten tillämpade därvid ersättningslagen i lagens lydelse intill den 1 juli 1994. - Hos Regeringsrätten yrkade Thord J. att han skulle få ersättning för sina ombudskostnader i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Kammarrätten hade förbisett att rätten till ersättning skulle bedömas enligt den nya lydelse av ersättningslagen som gäller med verkan fr.o.m. den 1 juli 1994 (SFS 1994:470), eftersom det av övergångsbestämmelserna till lagändringen framgår att den äldre lydelsen av ersättningslagen skulle tillämpas endast på mål som anhängiggjorts före ikraftträdandet den 1 juli 1994. Thord J:s överklagande kom in till kammarrätten under februari 1995. - Riksskatteverket anslöt sig till Thord J:s uppfattning vad gäller tillämplig lydelse av ersättningslagen. - Regeringsrätten (2000-12-19, Ragnemalm, Baekkevold, Hulgaard, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har prövat framställt yrkande om kostnadsersättning med tillämpning av ersättningslagen i dess lydelse intill den 1 juli 1994. Målet anhängiggjordes emellertid i kammarrätten den 28 februari 1995 och skall därför prövas enligt ersättningslagen i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 1994 (se RÅ 1996 ref. 102). Målet bör därför i denna del återförvisas till kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom i vad den avser ersättning för rättegångskostnader i kammarrätten och återförvisar målet i denna del till Kammarrätten i Jönköping för förnyad handläggning. (fd I 2000-11-29, Jonsson)

*REGI

*INST