Upphävd författning

Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:479 i lydelse enligt SFS 2010:1451
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller ersättning av allmänna medel för en skattskyldigs kostnader hos domstolar och andra myndigheter i ärenden och mål om skatter, tullar och avgifter samt taxering av fastighet. Lagen tillämpas även i mål enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter samt i mål enligt 12 kap.6 eller 6 a §skattebetalningslagen (1997:483). I ärenden om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor är denna lag dock tillämplig endast om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om förhandsbesked.

[S2]Denna lag är inte tillämplig i ärenden om prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Lagen är inte heller tillämplig i ärenden som ska handläggas av behörig myndighet enligt skatteavtal som avses i 2 kap. 35 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller enligt det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

[S3]Med avgifter avses i denna lag sådana avgifter som omfattas av lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Med skattskyldig avses den vars skyldighet att betala skatt, tull eller avgift har varit föremål för prövning, liksom den som är ägare till fastighet eller som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare. Lag (2009:1290).

Prop. 2009/10:17: I ett nytt andra stycke klargörs att lagens bestämmelser inte är tillämpliga på kostnader i ärenden enligt lagen om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Vidare klargörs att lagens bestämmelser inte heller är tillämpliga på kostnader i ärenden som ska handläggas av behörig myndighet enligt skatteavtal som avses i 2 kap. 35 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller det avtal som avses i lagen (<a href="https://lagen.nu/2004:982" ...

Prop. 2002/03:128: Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. är bl.a. tillämplig på mål och ärenden om skatt. Mål eller ärende om företrädaransvar enligt 12 kap. 6, 6 a eller 7 c §§ SBL är dock inte mål eller ärende om skatt. Genom ett tillägg i 1 § görs dock lagen tillämplig även på mål enligt 12 kap. 6 eller 6 a § SBL. Såsom tidigare anförts är ...

 • RÅ 2003:68:Reglerna om undantag från skalbolagsbeskattning har ansetts tillämpliga på en intern aktieöverlåtelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2001:25:En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2008:44:Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 42 kap. 16 och 16 a §§ inkomstskattelagen (Lex Asea) till att avse utdelning från företag hemmahörande i en EES-stat eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte har i princip ansetts strida mot friheten för kapitalrörelser enligt artikel 56 EG. Bestämmelsen har dock ansetts kunna rättfärdigas med hänsyn till behovet av en effektiv skattekontroll. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • NJA 1998 s. 598:Frågor om rätt till ersättning i arvsskattemål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m m.
 • RÅ 1996:97:Frågor om tillämpning av artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen i mål om eftersökande och omhändertagande enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Även fråga om tillämpning av lagen (1989:479) om kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i mål om eftersökande och omhändertagande enligt förstnämnda lag.
 • RÅ 2002:95:Plenimål. Ett mål som avser endast fråga om ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. utgör inte ett sådant mål om skatt som avses i nämnda lag.
 • RÅ 2005:19:Ett aktiebolag som i egenskap av komplementär i kommanditbolag förvaltat kommanditbolagens fastigheter har inte ansetts ha omsatt mervärdesskattepliktiga tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2004:25:Mål om återkallelse av F-skattsedel har ansetts som ett mål om skatt i den mening som avses i lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

2 §  Det allmännas talan i en fråga om ersättning förs av samma myndighet eller allmänna ombud som för det allmännas talan i det ärende eller mål som kostnaden hänför sig till.

[S2]Den som för det allmännas talan får även föra talan till den skattskyldiges förmån.

Förutsättningarna för ersättning, m. m.

3 §  En skattskyldig som i ett ärende eller mål haft kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövts för att ta till vara hans rätt skall efter framställning beviljas ersättning för kostnaderna om

 1. den skattskyldige helt eller delvis vinner bifall till sina yrkanden i ärendet eller målet,
 2. ärendet eller målet avser fråga som är av betydelse för rättstillämpningen eller
 3. det finns synnerliga skäl för ersättning. Lag (1994:470).

 • RÅ 1999:32:Företag som tillhandahåller säkerhetsbrickor avsedda att underlätta återställande till kunderna av borttappade nycklar har ansetts ha rätt att uppskjuta intäktsföringen av fakturerade årsavgifter till den del de belöper sig på ett senare beskattningsår. Inkomsttaxering 1991.
 • RÅ 2001:25:En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2003:34:Endast en av två skilda fastigheter har kunnat utgöra en ursprungsbostad enligt lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad. Inkomsttaxering 1999.
 • RÅ 2000:66:Det svenska skattetilläggsförfarandet har ansetts förenligt med artikel 6 i Europakonventionen i mål om inkomsttaxering (I) och i mål om anstånd med betalning av skatt (II). Europamål.
 • RÅ 2000:41:Ett bolag vars konkurs avslutats utan överskott under pågående skatteprocess i länsrätt har, trots att det upplösts, tillerkänts partshabilitet i målet med hänsyn till den betydelse utgången i skatteprocessen kunde antas ha för de tidigare styrelseledamöterna i bolaget.
 • RÅ 1995:69:Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatterättsliga verkningar av att den skattskyldige enligt avtalet skall anses ha sitt hemvist där. Eftertaxering för 1987 för inkomst.
 • RÅ 2004:126:Vid tillämpning av ettårsregeln har inkomst som inte överförts till verksamhetslandet Irland - och som enligt irländsk lagstiftning inte beskattats där - ansetts skattefri. Inkomsttaxering 1998-2000.
 • NJA 2009 s. 272:Stämpelskatt. För befrielse från stämpelskatt vid transport av fastighetsköp krävs bl.a. att överlåtaren och förvärvaren intygar att överlåtelsen inte sker inom en koncern. Fråga om innebörden av detta krav när ett aktiebolag överlåter köpet till en fysisk person (I) eller en bostadsrättsförening (II).
 • RÅ 2002:56:Fråga om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt när kostnaderna avsett ombuds resor till huvudmannens kontor, sakkunnigutlåtande och konsultation med sakkunnig.
 • RÅ 2004:25:Mål om återkallelse av F-skattsedel har ansetts som ett mål om skatt i den mening som avses i lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
 • NJA 2000 s. 124:Neurologiskt Handikappades Riksförbund har inte ansetts vara befriat från skattskyldighet enligt 3 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. - Även fråga om ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (jfr NJA 1996 s. 509).
 • RÅ 1996:102:Skattemyndighet som fattat taxeringsbeslut i visst ärende har ansetts kunna före utgången av året efter taxeringsåret på oförändrat utredningsmaterial fatta omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel. Inkomsttaxering 1992.
 • NJA 1998 s. 598:Frågor om rätt till ersättning i arvsskattemål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m m.
 • RÅ 2001:50:Tre utländska ishockeyspelare var för spelåret 1995/1996 engagerade av en svensk idrottsförening för att spela ishockey för föreningen. Enligt åberopade avtal var spelarna uthyrda till föreningen av ett utländskt företag. Fråga om föreningen på grund av omständigheterna har varit att anse som arbetsgivare för spelarna och i denna egenskap haft skyldighet att betala arbetsgivaravgifter på den ersättning som utgått till det utländska företaget.
 • RÅ 1996:97:Frågor om tillämpning av artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen i mål om eftersökande och omhändertagande enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Även fråga om tillämpning av lagen (1989:479) om kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i mål om eftersökande och omhändertagande enligt förstnämnda lag.
 • RÅ 2002:95:Plenimål. Ett mål som avser endast fråga om ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. utgör inte ett sådant mål om skatt som avses i nämnda lag.
 • RH 2005:10:Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader och kostnader för sakkunnigyttranden i mål om stämpelskatt där taxeringsvärdet inte var relevant som jämförelsevärde vid bestämmande av stämpelskatt eftersom fastigheten till följd av fastighetsbildningsåtgärd var mindre än vid tillfället när taxeringsvärdet åsattes. Värdeintyg eller annan utredning om värdet på fastigheten vid köpetidpunkten krävdes i stället för bedömningen av egendomens värde vid bestämmande av stämpelskatt enligt föreläggande från hovrätten. Den skattskyldige är näringsidkare.

4 §  Ersättning får inte beviljas för

 1. kostnader som avser skyldigheten att lämna deklaration eller andra uppgifter till ledning för en myndighets beslut om skatt, tull eller avgift,
 2. kostnader som avser skyldigheten att i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att det finns sådant underlag som behövs dels för att den skattskyldige skall kunna deklarera eller lämna uppgifter som han är skyldig att lämna, dels för att deklarationen och uppgifterna skall kunna kontrolleras,
 3. den skattskyldiges eget arbete, tidsspillan eller i övrigt för kostnader för sådant som den skattskyldige själv utfört med anledning av ärendet eller målet. Lag (1994:470).

 • RÅ 1995:69:Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatterättsliga verkningar av att den skattskyldige enligt avtalet skall anses ha sitt hemvist där. Eftertaxering för 1987 för inkomst.
 • RÅ 2002:56:Fråga om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt när kostnaderna avsett ombuds resor till huvudmannens kontor, sakkunnigutlåtande och konsultation med sakkunnig.
 • RÅ 1995:32:Enligt upprättade lånehandlingar har ett kommanditbolag erhållit lån från komplementären och omedelbart genom återlån placerat lånemedlen hos långivaren. Vid bedömning av rätten till avdrag för förskottsränta som kommanditbolaget erlagt till komplementären har nämnda transaktioner inte ansetts innebära att kommanditbolaget lyft något lån från komplementären. Inkomsttaxering 1988.
 • NJA 2000 s. 124:Neurologiskt Handikappades Riksförbund har inte ansetts vara befriat från skattskyldighet enligt 3 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. - Även fråga om ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (jfr NJA 1996 s. 509).
 • NJA 1998 s. 598:Frågor om rätt till ersättning i arvsskattemål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m m.
 • RÅ 2010 not 90:Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Vid avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt bestäms avräkningsbara belopp till sin storlek först för det år då de utnyttjas / Då det underlag för begäran om nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel som ingavs i Regeringsrätten var av sådant slag som Skatteverket hade behövt för att pröva frågan i deklarationen

5 §  När ersättningen bestäms, skall den minskas med annan ersättning som den skattskyldige har fått eller kan antas komma att få för samma kostnader enligt annan författning eller enligt avtal.

[S2]Ersättning får jämkas om den skattskyldige vinner bifall endast till en del av sina yrkanden i ärendet eller målet, såvida inte övriga yrkanden är av endast ringa betydelse.

[S3]Jämkning får också ske när den skattskyldige varit försumlig eller har orsakat att ärendet eller målet blivit mer omfattande än nödvändigt. Lag (1994:470).

 • NJA 1998 s. 598:Frågor om rätt till ersättning i arvsskattemål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m m.

6 §  Ersättningen får inte betalas ut förrän ersättningsbeslutet vunnit laga kraft mot det allmänna.

[S2]En fordran på ersättning får inte överlåtas innan ersättningen får betalas ut. Detta hindrar dock inte att en sådan fordran utmäts.

Förfarandet

7 §  En framställning om ersättning för kostnader skall göras hos den myndighet eller den domstol där kostnaderna uppkommit. Framställningen skall ha kommit in innan myndigheten eller domstolen avgör ärendet eller målet. Lag (1994:470).

 • RÅ 2000:66:Det svenska skattetilläggsförfarandet har ansetts förenligt med artikel 6 i Europakonventionen i mål om inkomsttaxering (I) och i mål om anstånd med betalning av skatt (II). Europamål.
 • RÅ 2001:19:En skattemyndighet har företagit flera omprövningar enligt 4 kap. taxeringslagen (1990:324) rörande en viss skattefråga. Varje omprövning har ansetts utgöra ett särskilt ärende vid bestämmande av ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
 • RÅ 2001:50:Tre utländska ishockeyspelare var för spelåret 1995/1996 engagerade av en svensk idrottsförening för att spela ishockey för föreningen. Enligt åberopade avtal var spelarna uthyrda till föreningen av ett utländskt företag. Fråga om föreningen på grund av omständigheterna har varit att anse som arbetsgivare för spelarna och i denna egenskap haft skyldighet att betala arbetsgivaravgifter på den ersättning som utgått till det utländska företaget.
 • HFD 2011 not 84:Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Undantaget för bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel ansågs omfatta ett åtagande att i samband med en aktiemission förvärva sådana aktier som inte tecknats / När ersättning med visst belopp begärts i kammarrätten för kostnader där kunde en i Högsta förvaltningsdomstolen framställd begäran om ersättning för ytterligare kostnader i kammarrätten inte prövas
8 § har upphävts genom lag (1994:470).

9 §  Om den skattskyldige inte har kommit in i tid med en framställning om ersättning, får en senare inkommen framställning prövas endast under förutsättning att förseningen beror på något ursäktligt misstag. Lag (1994:470).

10 §  Skatterättsnämndens beslut överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen. Skatteverkets beslut överklagas hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap.1 a-1 d §§skattebetalningslagen (1997:483). En annan myndighets beslut överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats. Lag (2010:1451).

Prop. 2002/03:99: Ändringen syftar till att ett överklagande av Skatteverkets beslut normalt skall komma att handläggas av den länsrätt som geografiskt är närmast för den som ärendet rör. Den föreslagna regeln utgör dessutom en garanti för att överklagande av ersättningsfrågan och av beskattningsfrågan kommer att prövas av samma domstol. Se vidare avsnitt 6.15.2.

11 §  Ett ersättningsbeslut som meddelas i samband med avgörandet i det ärende eller mål som kostnaderna hänför sig till, får överklagas inom den tid som gäller för överklagande av avgörandet i ärendet eller målet.

[S2]Ersättningsbeslut som meddelats av myndighet, får överklagas av den myndighet eller det allmänna ombud som får överklaga det ärende som kostnaderna hänför sig till. I sådant fall skall ersättningsbeslutet överklagas inom den tid som följer av första stycket, dock senast inom två månader från det att beslutet meddelades. Lag (1994:470).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas i fråga om kostnader för åtgärder som vidtas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:126
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:407) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Lag (1994:470) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kostnader i ärenden och mål som anhängiggjorts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:335, Prop. 1993/94:151, Bet. 1993/94:SkU31
  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1996:674) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:1099) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:192) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:194, Prop. 1997/98:65, Bet. 1997/98:SkU19
  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2003:746) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har väckts vid allmän domstol före ikraftträdandet, gäller äldre föreskrifter i 1 §.
 3. Äldre föreskrifter i 10 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU5
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2009:803) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1290) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:77, Prop. 2009/10:17, Bet. 2009/10:SkU13
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1451) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2011:1244

Omfattning
upph.