RÅ 2000 not 26

Avvisning av överklagande i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken (avslag)

Not 26. Ansökan av Eriks B. Z. om resning. - Kammarrätten i Göteborg avvisade genom beslut den 15 juli 1999 Eriks B. Z:s överklagande av kammarrättens dom den 2 december 1998 i mål angående verkställighet enligt 21 kap.föräldrabalken. Som skäl för avvisningsbeslutet angav kammarrätten att överklagandet kommit in för sent. - Regeringsrätten fastställde kammarrättens avvisningsbeslut genom beslut den 25 oktober 1999. - Eriks B. Z. ansökte om resning. Han uppgav att han inte hade varit hemma i bostaden vid delgivningstillfället och att han därför inte hade vägrat att ta emot någon delgivning. Till styrkande härav ingav han ett intyg enligt vilket verkställande direktören i Skyltmäklarna i Billdal AB uppgav att Eriks B. Z. deltagit i ett möte på företaget med honom själv och två namngivna personer och att mötet pågått mellan klockan åtta och tolv på förmiddagen den 18 juni 1999. -Regeringsrätten (2000-02-16, von Bahr, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2000-02-01, Noring)

*REGI

*INST