RÅ 2000 not 31

Målförteckning hos kammarrätt avseende mål som lämnats till "förstärkningsgrupp" ansågs som allmän handling

Not 31. Överklagande av Carl-Johan H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Carl-Johan H. begärde i skrivelse till Kammarrätten i Stockholm att få ta del av dels enlista av vilken framgick vilka mål som handhades av "skattekommandot", dels arbetsordning eller liknande för "skattekommandet". -Kammarrätten i Stockholm (1998-05-11): Kammarrätten beslutade den 3 mars 1997 att inrätta en särskild förstärkningsgrupp för avverkning av gamla, tunga skattemål, det s.k. skattekommandot. Förstärkningsgruppen är inte en speciell avdelning utan en grupp assessorer som åt kammarrättens avdelningar utreder, föredrar och ger förslag till dom eller beslut i vissa skattemål. Målen lottas inte över till skattekommandot utan ligger kvar på de ursprungliga rotlarna och avdelningarna. För att underlätta för skattekommandot har målen emellertid rent fysiskt lämnats över från avdelningarna till kommandot. I samband härmed antecknas vilka mål som överlämnats. Dessa sammanställningar är endast att betrakta som arbetsmaterial och inte som allmänna handlingar. Någon begärd förteckning finns därför inte att lämna ut. - Någon speciell arbetsordning för skattekommandot finns inte. - Carl-Johan H. överklagade och begärde att få ta del av listan på de mål som överförts till kammarrättens förstärkningsgrupp för avverkning av skattemål, det s.k. skattekommandot. - Regeringsrätten (2000-02-24, Werner, Lindstam, Nordborg, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. En handling är enligt 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen, TF, allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlöpande anses enligt 2 kap. 7 § andra stycket 1 TF som upprättad när handlingen färdigställts för anteckning eller införing. - Från kammarrätten har inhämtats att de mål som handlades av förstärkningsgruppen inte lottades om från den ursprungliga roteln men att en ansvarig i förstärkningsgruppen när ett mål överlämnats dit i en förteckning noterat målnummer, klagande och motpart samt från vilken rotel och avdelning målet kom. Där noterades också till vem i förstärkningsgruppen målen hade lämnats. När förstärkningsgruppens arbete upphörde lämnades de mål som då inte hade avgjorts tillbaka till respektive rotel och avdelning och samtliga sammanställningar över målen slängdes. Något material finns således inte arkiverat. - Av vad som sålunda upplysts framgår att den beskrivna målförteckningen utgjort allmän handling och således borde ha lämnats ut till Carl Johan H. i den mån hinder däremot inte förelegat på grund av sekretess. Kammarrätten har emellertid upplyst att förteckningen inte längre finns kvar. Någon handling kan därför inte lämnas ut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2000-02-08, Liljeros)

*REGI

*INST