RÅ 2000 not 41

Den s.k. femprocentregeln i 7 kap. 17 § försäkringsrörelselagen ansågs strida mot EG:s försäkringsdirektiv / Regeringens beslut att fastställa Finansinspektionens föreläggande för försäkringsaktiebolag att nedbringa aktieinnehavet ansågs därför strida mot en rättsregel (bifall) / Regeringens beslut att fastställa Finansinspektionens föreläggande för försäkringsaktiebolag att nedbringa aktieinnehavet ansågs därför strida mot en rättsregel (rättsprövning, bifall)

Not 41. Ansökan av Försäkringsaktiebolaget Skandia om rättsprövning av beslut ang. överklagande av föreläggande enligt 19 kap. 11 § försäkringsrörelselagen. - Skandia underrättade under slutet av år 1995 Finansinspektionen om att Skandia och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv) genom Skandia Investment AB hade för avsikt att utöka sitt aktieinnehav i aktiebolaget Kungsdialysen AB. Efter förvärvet skulle det samlade aktieinnehavet i Kungsdialysen AB komma att uppgå till 9,2 procent av rösterna och 33,9 procent av kapitalet. Aktieinnehavet skulle rymmas inom Skandias respektive Skandia Livs fria medel. Skandia underrättade därefter Finansinspektionen om att förvärvet ägt rum som planerat. - Skandia anförde bl.a. att femprocentsregeln stred mot bestämmelserna i artikel 18.1 i första skadeförsäkringsdirektivet (73/239/EEG) och artikel 21.1 i första livförsäkringsdirektivet (79/267/EEG) om att de fria medlen inte skulle omfattas av placeringsrestriktioner samt att direktivbestämmelserna hade direkt effekt. Enligt Skandia behövde försäkringsbolagen inte längre följa femprocentsregelns bestämmelse om att ansöka om dispens hos Finansinspektionen för att äga större andel av aktierna i ett bolag än som motsvarar fem procent av det totala röstvärdet. -Finansinspektionen (1996-03-21) fann att artikel 18.1 i första skadeförsäkringsdirektivet och artikel 21.1 i första livförsäkringsdirektivet inte kunde anses vara så klart och entydigt formulerade som krävdes för att de skulle kunna ha direkt effekt. Enligt Finansinspektionens mening kunde det mot den bakgrunden inte hävdas att femprocentsregeln stred mot nämnda direktivbestämmelser. Finansinspektionen fann därmed att regeln i 7 kap. 17 § försäkringsrörelselagen skulle tillämpas i fråga om Skandias och Skandia Livs (indirekta) aktieinnehav i Kungsdialysen AB. Finansinspektionen förelade därför Skandia, med stöd av 19 kap. 11 § andra stycket 1 försäkringsrörelselagen, att senast den 1 september 1996 tillse att Skandia Investment AB nedbringade aktieinnehavet i Kungsdialysen AB till högst fem procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. - Skandia överklagade Finansinspektionens beslut och yrkade att regeringen skulle undanröja beslutet. - Regeringen (Finansdepartementet, 1996-08-15) fann att Skandia och Skandia Liv var skyldiga att följa femprocentsregeln i fråga om aktieinnehavet i Kungsdialysen AB. Skandias överklagande avslogs därför. - I ansökan om rättsprövning av regeringens beslut yrkade Skandia bl.a. att Regeringsrätten, som ett led i handläggningen av målet, skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i fråga om tolkningen av artikel 18.1 i första skadeförsäkringsdirektivet (73/239/EEG) och artikel 21.1 i första livförsäkringsdirektivet (79/267/EEG) i deras lydelser enligt artikel 26 i tredje skadeförsäkringsdirektivet (92/49/EEG) resp. artikel 27 i tredje livförsäkringsdirektivet (92/96/EEG). Enligt Skandias mening var regleringen i 7 kap. 17 § första stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), den s.k. femprocentsregeln, oförenlig med nämnda direktivbestämmelser. - Regeringsrätten begärde förhandsavgörande av EG-domstolen, som i dom den 20 april 1999 (mål C-241/97) fann dels att direktivbestämmelserna utgör hinder för tillämpningen av en nationell rättsregel som innebär att försäkringsföretag, såvitt avser deras fria medel, inte utan särskilt administrativt medgivande får äga en större andel av aktierna i ett inhemskt eller utländskt aktiebolag än som svarar mot fem procent av det totala röstetalet i bolaget i fråga, dels att direktivbestämmelserna är tillräckligt precisa och ovillkorliga för att kunna åberopas vid nationell domstol gentemot en myndighet och medföra att en nationell rättsregel som strider mot dem inte får tillämpas. - Regeringen har därefter - med hänvisning till EG-domstolens dom - i proposition 1998/99:142 föreslagit att 7 kap. 17 § försäkringsrörelselagen skall upphöra att gälla. Förslaget har antagits av riksdagen och ändringen har - utan särskilda övergångsbestämmelser - trätt i kraft den 1 januari 2000 (SFS 1999:1123). - Skandia yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut samt Finansinspektionens beslut den 21 mars 1996, dnr 26-96-300, och därmed också Finansinspektionens beslut den 10 oktober 1996, dnr 5075-96-400, om ändring i det ursprungliga beslutet. - Skandia uppgav att Skandia Investment AB numera sålt samtliga aktier i Kungsdialysen AB, men att Skandia alltjämt hade ett konkret rättsligt intresse av att få målet prövat, eftersom Skandia varit tvunget att erlägga 5 600 kr i expeditionsavgift för att erhålla ett dispensbeslut av Finansinspektionen avseende det aktuella aktieinnehavet (Finansinspektionens beslut den 10 oktober 1996). - Regeringsrätten (2000-03-15, Werner, Lindstam, Nordborg, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Av EG-domstolens dom framgår att femprocentsregeln i 7 kap. 17 § första stycket försäkringsrörelselagen, som begränsar försäkringsföretags aktieinnehav i ett enskilt bolag, strider mot EG:s försäkringsdirektiv såvitt gäller försäkringsföretagens investeringar av fria medel. I domen konstaterades vidare att de tillämpliga direktivbestämmelserna har direkt effekt. De har således kunnat åberopas direkt inför nationella domstolar och myndigheter. - Mot bakgrund av EG-domstolens dom står det klart att den numera upphävda regeln i 7 kap. 17 § försäkringsrörelselagen stred mot direktivbestämmelserna och därför inte fick tillämpas. Regeringens beslut strider därmed mot en rättsregel och skall följaktligen upphävas. - Såvitt gäller Skandias yrkande om att Regeringsrätten skall upphäva Finansinspektionens beslut kan framhållas att Regeringsrätten enligt 5 § lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan upphäva endast regeringens beslut och, om det behövs, återförvisa ärendet till regeringen. Regeringsrätten har således inte någon möjlighet att upphäva Finansinspektionens beslut. Yrkandet i den delen skall därför avvisas. Med beaktande av att femprocentsregeln upphävts kan det inte heller anses föreligga något behov av att återförvisa ärendet till regeringen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver regeringens beslut. - Yrkandet om att Regeringsrätten skall upphäva Finansinspektionens beslut avvisas. (fd II 2000-02-22, Hammarberg)

*REGI

*INST