RÅ 2000 not 49

Ansökan av Håkan E. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1984 och 1985

Not 49. Ansökan av Håkan E. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1984 och 1985. - Håkan E. arbetade under tiden den 1 april - den 30 september 1983 som konsult åt AB Iggesunds Bruk (Iggesund). Enligt avtal skulle ersättning för konsulttjänsterna utgå med 10 000 kr per vecka, inklusive sociala avgifter m.m. Den sammanlagda ersättningen för arbetet kom att uppgå till 210 000 kr, vartill kom kostnadsersättning om 32 491 kr. - I sin självdeklaration till ledning för 1984 års taxering redovisade Håkan E. inte någon ersättning från Iggesund. Taxeringsnämnden tog emellertid upp beloppen 210 000 kr respektive 32 491 kr som intäkter av tjänst och medgav kostnadsavdrag med det sistnämnda beloppet. I överklagande yrkade Håkan E. att deklarationen skulle följas. Han uppgav att beloppen redovisats som intäkter hos ett av honom nybildat kommanditbolag samt hävdade att beloppen skulle beskattas först vid 1985 års taxering eftersom kommanditbolagets första räkenskapsår gick ut den 31 augusti 1984. Länsrätten i Stockholms län fann enligt dom den 18 december 1985 att ett anställningsförhållande förelegat mellan Iggesund och Håkan E. och att beloppen i fråga därför skulle beskattas som inkomst av tjänst vid 1984 års taxering. Vidare fann länsrätten att avdrag för kostnader inte skulle medges med mer än det av taxeringsnämnden medgivna beloppet 32 491 kr, vilket innebar att avdrag vägrades för bl.a. en hos kommanditbolaget redovisad kostnad om 86 000 kr för "köpta konsulttjänster". På grund av det anförda lämnade länsrätten taxeringarna utan ändring. - I den självdeklaration som Håkan E. lämnade till ledning för 1985 års taxering redovisade han nettointäkt av rörelse, bedriven i kommanditbolaget, med 60 636 kr. Vid beräkning av nettointäkten hade beloppen 210 000 kr och 32 491 kr tagits upp som intäkter och avdrag gjorts för bl.a. posten 86 000 kr, avseende "köpta konsulttjänster". Taxeringsnämnden tog inte upp någon nettointäkt av rörelse till beskattning. I överklagande yrkade Håkan E. att bli taxerad enligt deklarationen, dock att yrkandet om avdrag för kostnader i kommanditbolagets rörelse begränsades till 118 426 kr (vari ingick posten 86 000 kr). Enligt dom den 10 mars 1988 ändrade Länsrätten i Stockholms län inte taxeringarna. - Hos Kammarrätten i Stockholm yrkade Håkan E. att avdrag för "köpta konsulttjänster" skulle medges antingen vid 1985 års taxering eller - efter prövning i särskild ordning - vid 1984 års taxering. Enligt dom den 31 oktober 1989 ändrade kammarrätten inte länsrättens dom avseende 1985 års taxering och tog inte upp de extraordinära besvären avseende 1984 års taxering till prövning. Håkan E. fullföljde sin talan men Regeringsrätten beslutade den 5 november 1991 att inte ändra kammarrättens dom såvitt avsåg besvären över 1984 års taxering och att inte meddela prövningstillstånd såvitt avsåg besvären över 1985 års taxering. - Håkan E. hemställde att Regeringsrätten skulle bevilja resning så att en omprövning kunde göras av frågan om beskattning av inkomst från konsultuppdraget hos Iggesund. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Kommanditbolaget hade träffat avtal med Iggesund om uppdraget. Enligt avtalet skulle kommanditbolaget svara för samtliga skatter och avgifter. Sedan skattemyndigheten bedömt honom som anställd hos Iggesund blev detta bolag skyldigt att betala in skatt för hans räkning med 96 119 kr (skatt 90 678 kr + restavgift 5 441 kr). Han hade därefter avkrävts och till Iggesund betalat motsvarande belopp. Beloppet borde gottskrivas honom, vilket inte skett. - Beloppet 86 000 kr avsåg ersättning som kommanditbolaget hade betalat till Conprint Consult AB i vilket han då var delägare. Aktiebolaget hade intäktsfört och blivit beskattat för ersättningen. Enligt Riksförsäkringsverket måste beloppen 210 000 kr och 86 000 kr "ses ihop". - Riksskatteverket uppgav i yttrande över resningsansökningen att det skattebelopp om 90 678 kr för vilket Iggesund gjorts betalningsskyldigt enligt 75 § uppbördslagen (1953:272) hade gottskrivits Håkan E. enligt omräkningsbeslut den 13 oktober 1986. Beträffande beloppet 86 000 kr anförde verket bl.a. följande. Enligt skrivelse från Håkan E:s dåvarande ombud till kammarrätten hade beloppet i allt väsentligt använts till lön och sociala avgifter för Håkan E. själv. Denne kunde således sägas ha använt aktiebolaget som mellanhand för arvodering av sitt eget arbete. Förfarandet torde innebära en överträdelse av förbudet mot avdrag för värdet av arbete som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts av honom själv. Håkan E. kunde inte medges avdrag för beloppet. - Håkan E. begärde att Regeringsrätten skulle hålla muntlig förhandling i resningsmålet eller att han skall få tillfälle att sammanträffa med en representant för domstolen. Regeringsrätten avslog enligt beslut i protokoll den 20 maj 1999 yrkandet om muntlig förhandling. I en skrivelse som kom in den 28 juli 1999 vidhöll Håkan E. att han borde få möjlighet till en sådan förhandling. -Regeringsrätten (2000-03-22, Swartling, Lindstam, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner liksom tidigare att det saknas skäl att hålla muntlig förhandling i resningsmålet. - Av 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att resning får beviljas i målen angående Håkan E:s inkomsttaxeringar 1984 och 1985 endast om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva taxeringarna på nytt. - Taxeringarna har grundats på uppfattningen att det förelegat ett anställningsförhållande mellan Iggesund och Håkan E. såvitt avser det aktuella konsultarbetet. Vad Håkan E. anfört i ansökningen om resning utgör inte skäl för en omprövning av denna fråga. - Med utgångspunkt i bedömningen att Håkan E. har varit att anse som anställd hos Iggesund var det konsekvent att vid 1984 års taxering ta upp hela beloppet 210 000 kr till beskattning hos honom som lön. Varken det som framkommit om inbetalning och kreditering av skattebeloppet 90 678 kr eller det som Håkan E. anfört om betalningen av 86 000 kr från kommanditbolaget till Conprint Consult AB utgör skäl för resning i målen angående hans inkomsttaxeringar 1984 och 1985. - På grund av det anförda skall ansökningen om resning avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2000-03-14, M. Larsson)

*REGI

*INST