RÅ 2000 not 55

Överklagande av Bo W. ang. avvisande av talan samt ansökan av honom om återställande av försutten tid

Not 55. Överklagande av Bo W. ang. avvisande av talan samt ansökan av honom om återställande av försutten tid. - Enligt beslut i protokoll den 30 september 1999 meddelade Kammarrätten i Göteborg inte prövningstillstånd för Bo W. i ett mål angående återkallelse av körkort. - Bo W. överklagade beslutet men kammarrätten avvisade genom beslut den 11 november hans överklagande såsom för sent inkommet. - Bo W. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och anförde att han inte fått del av kammarrättens beslut i protokoll den 30 september 1999 eftersom hans advokat undanhållit honom det. -Regeringsrätten (2000-03-29, Swartling, Nordborg, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som kammarrätten funnit har Bo W:s överklagande av kammarrättens beslut i protokoll den 30 september 1999 kommit in för sent. Det finns därför inte skäl att ändra kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten finner att överklagandet bör behandlas även som en ansökan om återställande av försutten tid. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om tiden har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - En försummelse av ombud anses regelmässigt inte utgöra tillräckliga skäl för att återställa en försutten tid för överklagande, se t.ex. RÅ 1994 not. 1. Regeringsrätten finner att Bo W. inte visat att det föreligger någon omständighet som bör föranleda att den försuttna tiden skall återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 2000-03-07, Dahlin)

*REGI

*INST