RÅ 1994 not 1

Allmän rättshjälp i mål ang. utfående av handlingar (avslag)

Not 1a. Överklagande av Suad R. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Sedan Utlänningsnämnden avslagit ett överklagande av Suad R. i ett ärende angående resedokument, efterfrågade hon i en skrivelse till nämnden skälet till att nämnden prövat om hon var flykting enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Hon påstod vidare att nämnden tillfört ärendet turkisk medborgarskapslagstiftning och hemställde om att få ta del av denna. - Utlänningsnämnden (1993-07-19): Suad R. har yrkat att hon beviljas resedokument i enlighet med 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning. Nämndens prövning av hennes eventuella rätt till resedokument är inte begränsad till hur hennes yrkande framställts, utan nämnden har även att pröva om resedokument skall utfärdas på annan grund. Nämnden har sålunda prövat om Suad R. är att betrakta som flykting enligt 1951 års Genevekonvention. - Bedömningen av 1954 års konventions tillämplighet beträffande Suad R. grundas på nämndens kunskap rörande turkisk medborgarskapslagstiftning. Ärendet har sålunda inte tillförts något material från nämndens sida. - Nämnden avslår därför Suad R:s begäran. - I överklagande yrkade Suad R. att Utlänningsnämndens beslut om kommunikation skulle undanröjas och nämnden åläggas att kommunicera uppgifterna om den turkiska lagstiftningen. - Kammarrätten i Stockholm (1993-09-21, Sundin, Belfrage, Levin): Kammarrätten, som inte kan pröva beslut från Utlänningsnämnden i annat hänseende än vad avser fråga enligt sekretesslagen om utlämnande av allmänna handlingar, beslutar följande. - I enlighet med vad utlänningsnämnden anfört är det, såvitt framgår, inte fråga om att nämnden vägrat lämna ut någon allmän handling. Suad R:s begäran att få ut allmän handling kan därför inte bifallas. - Kammarrätten avslår överklagandet. - I Regeringsrätten yrkade Suad R. att få ta del av vissa angivna turkiska lagar eller av handlingar av vilka innehållet i lagstiftningen framgick. Hon begärde också allmän rättshjälp. - Regeringsrätten (1994-01-11, Voss, Dahlman, Berglöf, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör i fråga om utlämnande av allmän handling samma bedömning som kammarrätten. - Regeringsrätten finner inte att det föreligger skäl att bevilja Suad R. allmän rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom. - Regeringsrätten avslår ansökningen om allmän rättshjälp. (fd I 1993-12-15, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST