RÅ 2000 not 57

Resning beviljad sedan det visat sig att kammarrätten felaktigt avvisat överklagande såsom för sent inkommet

Not 57. Ansökan av Jack Y. om resning m.m. i mål ang. inkomsttaxering. - En skrivelse, som var daterad den 18 november 1998 och innefattade ett överklagande av Kammarrättens i Stockholm dom den 9 oktober 1998 i mål angående Jack Y:s avdrag för kostnader för resor till och från arbetsplatsen m.m. vid 1994 års taxering, kom in till Regeringsrätten den 7 december 1998. Skrivelsen sorterades av misstag in i akten i ett hos Regeringsrätten redan anhängiggjort mål som gällde Jack Y:s rätt till kostnadsavdrag vid 1993 års taxering. En kopia av skrivelsen den 18 november 1998 hade samtidigt getts in till skattemyndigheten, som i februari 1999 överlämnade kopian till kammarrätten. På grund av den inkomna kopian avvisade kammarrätten genom beslut den 2 mars 1999 Jack Y:s överklagande av kammarrättens dom såsom för sent inkommet. Avvisningsbeslutet vann laga kraft. Sedan felsorteringen av originalskrivelsen hade upptäckts i maj 1999, skickades skrivelsen till kammarrätten som efter rättidsprövning återställde den till Regeringsrätten. Den 16 juni 1999 registrerades skrivelsen hos Regeringsrätten som aktbilaga 1 i mål nr 3977-1999. - I skrivelsen den 18 november 1998 vidhöll Jack Y. sina i underinstanserna framställda yrkanden om avdrag för kostnader i tjänsten vid 1994 års taxering. -Regeringsrätten (2000-04-06, Swartling, Nordborg, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 6 a § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall ett överklagande inte avvisas såsom för sent inkommet om det inom överklagandetiden har kommit in till den domstol som skall pröva överklagandet. Jack Y:s skrivelse den 18 november 1998 med överklagande av kammarrättens dom den 9 oktober 1998 kom in till Regeringsrätten inom överklagandetiden och skulle följaktligen inte ha avvisats. På grund härav bör kammarrättens avvisningsbeslut - sedan resning beviljats i denna del - upphävas och Jack Y:s överklagande handläggas såsom inkommet i rätt tid. - En förutsättning för att överklagandet skall kunna prövas i sak är att prövningstillstånd meddelas. Av 36 § förvaltningsprocesslagen framgår att prövningstillstånd får meddelas endast om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten eller om det föreligger synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Regeringsrätten finner att kraven för prövningstillstånd inte är uppfyllda i Jack Y:s fall. - Regeringsrättens avgörande. Med beviljande av resning upphäver Regeringsrätten kammarrättens avvisningsbeslut den 2 mars 1999. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom den 9 oktober 1998 står därför fast. (fd II 2000-03-28, Persson)

*REGI

*INST