RÅ 2000 not 60

Nya omständigheter i mål om underhållsstöd (avslag) / Nya omständigheter för bedömningen (resningsärende, avslag)

Not 60. Ansökan av Sven G. om resning i mål ang. underhållsstöd. - Skaraborgs läns allmänna försäkringskassa beslutade den 10 juli 1998 att fullt underhållsstöd skulle utges till Sven G:s barn fr.o.m. februari 1998 och för tiden fram till en överenskommelse i umgängesfrågan, som träffades den 18 maj 1998. I ett nytt beslut den 23 september 1998 fann försäkringskassan, med utgångspunkt i förhållandena efter överenskommelsen, att fullt underhållsstöd skulle utgå även för tid därefter. Sven G. överklagade besluten. Länsrätten i Mariestad avslog Sven G:s överklagande enligt domar den 10 februari 1999. Sven G. överklagade domarna till Kammarrätten i Jönköping som enligt dom den 16 september 1999 likaledes avslog överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 27 oktober 1999 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 6506-- 6507-1999). - I ansökningen hemställde Sven G. om resning. Han anförde i huvudsak att hans ekonomi hade raserats genom kammarrättens dom och att hans äldste sons psykiska hälsa till följd härav hade blivit dålig. Han åberopade bl.a. intyg den 6 december 1999 av socialsekreteraren Berit J., Tidaholms kommun, och journalanteckningar förda mellan den 9 november och den 15 december 1999 med anledning av en utredning som påbörjats den 9 november 1999 av socialförvaltningen i Tidaholms kommun. -Regeringsrätten (2000-04-10, Swartling, Nordborg, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Prövningen i målen om underhållsstöd har avsett dels förhållandena i fråga om umgänge före överenskommelsen den 18 maj 1998, dels umgängesfrågan sådan den reglerades i denna överenskommelse. Sven G. har som skäl för resning i huvudsak åberopat omständigheter som ligger i tiden efter kammarrättens dom och Regeringsrättens beslut. De åberopade omständigheterna utgör inte grund för resning. Inte heller i övrigt har Sven G. visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 2000-03-28, Hammarberg)

*REGI

*INST