RÅ 2000 not 64

Avdrag för ingående mervärdesskatt avseende guldmynt (avslag) / Avdrag för ingående mervärdesskatt avseende guldmynt (resningsärende, avslag)

Not 64. Ansökan av Sven K. om resning i mål ang. mervärdesskatt. - Skattemyndigheten i Malmöhus län beslutade den 18 december 1990 att inte medge Sven K. avdrag för ingående mervärdesskatt för redovisningsperioderna november-december 1988, januari-februari och mars-april 1989 med 120 409 kr, 1 561 500 kr respektive 981 287 kr samt att påföra skattetillägg, förseningsavgift och restavgift. Sedan Sven K. överklagat skattemyndighetens beslut avslog Länsrätten i Malmöhus län överklagandet enligt dom den 9 juni 1992 (mål nr 2491--2492-91). Sven K. överklagade domen. Kammarrätten i Göteborg biföll delvis överklagandet enligt dom den 29 mars 1996 (mål nr 5688--5689-1992) på så sätt att Sven K. befanns berättigad till avdrag för ingående mervärdesskatt med 70 028 kr för redovisningsperioden november-december 1988 och 223 307 kr för perioden januari-februari 1989 samt att påfört skattetillägg och påförd restavgift skulle sättas ned i enlighet därmed. Sven K. fullföljde sin talan men Regeringsrätten beslutade den 14 oktober 1996 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 3806--3807-1996). - Sven K. ansökte om resning och yrkade att utgående mervärdesskatt inte skulle debiteras samt att påfört skattetillägg skulle undanröjas. Som skäl anförde han i huvudsak följande. Rättstillämpningen i kammarrättens dom stred uppenbart mot gällande lag och praxis. När kammarrätten konstaterade att omsättningen av guldmynt inte var skattepliktig och vägrade avdragsrätt för ingående mervärdesskatt måste följden bli att guldmynten ej heller vid transaktionen i nästa led skulle utgöra skattepliktig omsättning. Det påförda skattetillägget stred mot artikel 6 i Europakonventionen. -Regeringsrätten (2000-04-13, Werner, Lindstam, Schäder): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Sven K. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2000-04-11, Kristiansson)

*REGI

*INST