RÅ 2000 not 66

Fråga om viss publikation utgjorde allmän nyhetstidning (förhandsbesked)

Not 66. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB om publikationen Y var att anse som en allmän nyhetstidning varvid mervärdesskatt vid omsättning av publikationen kunde tas ut med endast 6 procent. -Skatterättsnämnden (1998-12-22, Wingren, ordf., Nyström, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg, Sjöstrand): Förhandsbesked. - Mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för publikationen Y. - Motivering. - Skatt skall enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt tredje stycket 1, som aktualiseras i ärendet, skall skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för allmänna nyhetstidningar, varmed avses sådana publikationer av dagspresskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka, samt för motsvarande radio- och kassettidningar. - Allmänna nyhetstidningar har tidigare varit helt undantagna från skatteplikt alltsedan mervärdesbeskattning infördes 1969. Någon precis definition av begreppet allmän nyhetstidning finns emellertid varken i lagtexten eller i förarbetena. För att en publikation skall anses ha karaktär av dagspress fordras enligt praxis dock att den allmänna nyhetsrapporteringen har en ej alltför obetydlig omfattning i förhållande till övrigt innehåll (jfr t.ex. RÅ 1979 Aa 219 och RÅ83 1:12). - Nämnden gör följande bedömning. - Av de ingivna exemplaren av publikationen Y framgår att denna till helt övervägande del behandlar olika frågor med anknytning till IT-området. Detta förhållande innebär enligt nämndens mening en sådan begränsning av ämnesområde att fråga inte kan anses vara om sådan allmän nyhetsrapportering som enligt praxis fordras för att en publikation skall anses vara av dagspresskaraktär. Vad som av publikationens övriga innehåll är att hänföra till allmän nyhetsmaterial spelar därmed en så pass underordnad roll i förhållande till innehållet med anknytning till IT-området att publikationen Y inte kan hänföras till allmän nyhetstidning i mervärdesskattehänseende. Mervärdesskatt skall på grund härav tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. - X AB yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att den tillämpliga skattesatsen för publikationen Y var 6 procent. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. I praktiken fanns det inte något från prejudikatsynpunkt direkt tillämpligt rättsfall när det gällde att bedöma om publikationen var en publikation "av dagspresskaraktär". Det rättsfall som möjligen skulle kunna anses vara av visst intresse var RÅ 83 1:12. Dagens tidningsmarknad såg emellertid inte ut som den gjorde år 1983 eller tidigare. Det hade skett en stor förändring vad gäller utformning och utbud av tidningar, inte minst på grund av den omvälvning som ägt rum inom data- och internetområdet. - Det kunde ifrågasättas om det var EG-konformt att tolka begreppet "dagspresskaraktär" utifrån presstödsförordningens regler. Enligt punkt 6 i Annex H till sjätte mervärdesskattedirektivet kunde skattesatsen reduceras för bl.a. "newspapers and periodicals". Av detta framgick att alla publikationer som kunde betecknas som tidningar kunde bli föremål för en lägre skattesats. Att då, såsom Riksskatteverket (RSV) ville, medge en lägre skattesats för vissa tidningar men inte för andra med hänvisning till presstödsförordningen kunde inte anses konkurrensneutralt på sätt föreskrivs i direktivet. Bolagets ansökan om förhandsbesked avsåg av naturliga skäl publikationens utformning vid tiden för ansökningen. Härefter hade publikationen genomgått ytterligare förändringar som syftat till att förstärka karaktären av allmän nyhetstidning. Det var viktigt att man beaktade hur publikationen hade utvecklats fram till i dag. Det redaktionella innehållet hade under det gångna året breddats på flera punkter, bl.a. genom införande i varje nummer av in- och utrikesnyheter på 1-2 sidor och en radikal ökning av det samhällsorienterade inslaget. Tidningen hade också en kultursida och TV-tablåer. - RSV ansåg att Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle fastställas. - Regeringsrätten (2000-04-13, Swartling, Baekkevold, Lindstam, Nordborg, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt den praxis som Skatterättsnämnden har hänvisat till fordras det, för att en publikation skall anses ha dagspresskaraktär och därmed falla under begreppet allmän nyhetstidning, att publikationens allmänna nyhetsrapportering har en ej alltför obetydlig omfattning i förhållande till övrigt innehåll. Bolaget har framhållit att en betydande utveckling har ägt rum på tidningsmarknaden sedan det senaste av de åberopade avgörandena (RÅ 83 1:12) meddelades. Det kan emellertid konstateras att denna utveckling inte har föranlett någon ändring av mervärdesskattelagstiftningens definition av begreppet allmän nyhetstidning. Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att det inte finns skäl att frångå det principiella krav beträffande förekomsten av allmän nyhetsrapportering som har kommit till uttryck i praxis. - Av de exemplar av publikationen Y som gavs in till Skatterättsnämnden framgick, såsom nämnden konstaterat, att publikationen till helt övervägande del behandlade frågor med anknytning till IT-området. Även om en viss förändring av innehållet därefter ägt rum visar de exemplar som åberopats i Regeringsrätten inte annat än att nämndens beskrivning alltjämt är giltig. Regeringsrätten delar nämndens uppfattning att publikationens anknytning till IT-området innefattar en sådan begränsning av ämnesområde som medför att det i denna del inte kan anses vara fråga om en allmän nyhetsrapportering. Den del av publikationens innehåll som avser allmän nyhetsrapportering får alltjämt anses spela en så underordnad roll att det i praxis uppställda kravet beträffande förekomsten av sådan rapportering inte är uppfyllt. - Det hittills sagda innebär att de förutsättningar för reducering av skattesatsen som anges i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) inte är uppfyllda beträffande publikationen Y. Det som bolaget anfört om innehållet i de bestämmelser i sjätte mervärdesskattedirektivet (med Annex H) som tillåter en reducering av skattesatsen ger inte stöd för att ändå medge en sådan reducering. - På grund av det anförda skall det av Skatterättsnämnden meddelade förhandsbeskedet fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2000-03-22, Sundin)

*REGI

*INST