RÅ 2000 not 70

Ansökan av Bratislava S. om resning i mål om sjukpenning. - Bratislava S. var sedan den 28 juli 1987 helt sjukskriven och uppbar sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Enligt beslut den 31 januari 1991 av Malmöhus allmänna försäkringskassa drogs hennes sjukpenning in fr.o.m. den 4 februari 1991. Bratislava S. begärde omprövning av beslutet. Enligt omprövningsbeslut den 23 augusti 1991 ändrade kassan inte sitt tidigare beslut. I sin beslutsmotivering angav kassan bl.a. att det hade varit svårt att fastställa Bratislava S:s egentliga arbetshinder och att en omfattande och utdragen medicinsk utredning inte hade kunnat påvisa arbetsoförmåga hos henne i förhållande till arbetsmarknaden i stort. Länsrätten i Malmöhus län avslog genom dom den 2 februari 1993 Bratislava S:s överklagande dit. Hon överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg som enligt dom den 22 februari 1994 inte ändrade länsrättens dom. Bratislava S. överklagade kammarrättens dom till Försäkringsöverdomstolen som enligt beslut den 3 mars 1995 inte meddelade prövningstillstånd. Bratislava S. tillerkändes sedermera av försäkringskassan helt sjukbidrag fr.o.m. februari 1997 och hel förtidspension fr.o.m. februari 1999

Not 70. Ansökan av Bratislava S. om resning i mål om sjukpenning. - Bratislava S. var sedan den 28 juli 1987 helt sjukskriven och uppbar sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Enligt beslut den 31 januari 1991 av Malmöhus allmänna försäkringskassa drogs hennes sjukpenning in fr.o.m. den 4 februari 1991. Bratislava S. begärde omprövning av beslutet. Enligt omprövningsbeslut den 23 augusti 1991 ändrade kassan inte sitt tidigare beslut. I sin beslutsmotivering angav kassan bl.a. att det hade varit svårt att fastställa Bratislava S:s egentliga arbetshinder och att en omfattande och utdragen medicinsk utredning inte hade kunnat påvisa arbetsoförmåga hos henne i förhållande till arbetsmarknaden i stort. Länsrätten i Malmöhus län avslog genom dom den 2 februari 1993 Bratislava S:s överklagande dit. Hon överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg som enligt dom den 22 februari 1994 inte ändrade länsrättens dom. Bratislava S. överklagade kammarrättens dom till Försäkringsöverdomstolen som enligt beslut den 3 mars 1995 inte meddelade prövningstillstånd. Bratislava S. tillerkändes sedermera av försäkringskassan helt sjukbidrag fr.o.m. februari 1997 och hel förtidspension fr.o.m. februari 1999. - Bratislava S. ansökte om resning i målet om indragen sjukpenning. Hon åberopade till stöd för sin ansökan bl.a. ett utlåtande den 11 maj 1998 av docenten och överläkaren Carl- Göran Hagert, Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Lund, och en funktionsbedömning den 3 februari 1999 undertecknad av leg. läkaren Ingemar Söderlund, Hälsoinvest, Ramlösakliniken i Helsingborg. Hon anför att om åberopat nytt medicinskt bevismaterial hade förelegat vid tidigare prövning av sjukpenningsrätten skulle hennes talan ha vunnit bifall. - I utlåtandet av Hagert, som grundar sig på undersökningar av Bratislava S. den 10 februari 1997 och den 8 april 1998, anges att hon lider av "nervpåverkan enligt följande fördelning 1. plexus nedom nyckelbenet höger sida; 2. n. suprascapularis vid skulderbladets övre kant höger sida", och att hon i sitt nuvarande skick inte är kapabel att återgå i sitt gamla arbete. Vidare anges i utlåtandet att inget motsäger riktigheten i hennes uppgift om att de sjukdomsbesvär hon har idag i höger skuldra-arm har funnits redan år 1991 och att de även då har satt ned hennes arbetsförmåga i avsevärd grad. - I den åberopade funktionsbedömningen anges att den viktigaste orsaken till nedsättningen av Bratislava S:s arbetsförmåga är "Dysfunktion i höger AC- och Si-led, med sek muskulo-ligamentär smärta" samt att bidragande orsak är "Neuropatisk smärta, centralnervös sensitisering" och "Oro och depressionstillstånd, blandat". Vidare anges i funktionsbedömningen att Bratislava S. har utvecklat ett progressivt muskulo-skelettalt smärttillstånd lokaliserat till postural och ledstabiliserande muskelsystem, huvudsakligen över halsryggraden och skuldrorna samt över ländrygg/bäcken och höger höft. Fokus för smärtproblematiken är höger acromio-clavicularled samt höger Si-led. Arbetsförmågan bedöms idag vara helt och med största sannolikhet varaktigt nedsatt, eftersom Bratislava S. under de senaste åtta åren inte har kunnat uppvisa någon form av spontanläkning. -Regeringsrätten (2000-04-18, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bratislava S. har inte genom den ytterligare utredning som åberopats visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2000-04-05, Levin)

*REGI

*INST