RÅ 2000 not 76

Tjänstepensionsförsäkring ansågs kunna överlåtas endast i samband med förändring i anställningsförhållandet

Not 76. Överklagande av X AB och Anders Y. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Bolaget och Anders Y. Begärde att genom förhandsbesked få klarlagt om bolaget, under i ansökningen angivna förutsättningar, kunde överlåta en tjänstepensionsförsäkring till Anders Y. utan skattekonsekvenser för honom. -Skatterättsnämnden (1999-06-02, Ersson, Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Tjänstepensionsförsäkringen kan inte överlåtas till Anders Y. - Motivering. Anders Y. är VD i X AB. Bolaget har tecknat en tjänstepensionsförsäkring med Anders Y. som förmånstagare. Försäkringen innehåller även efterlevandeskydd. Bolaget avser att utan vederlag överlåta försäkringen på Anders Y. personligen. Därefter skall Anders Y. låta försäkringen ingå i en bodelning och delas mellan honom och hans hustru. Bolaget skall fortsätta att betala premierna för Anders Y:s försäkring. - Nämnden utgår från att fråga är om en sådan pensionsförsäkring som är tecknad efter utgången av 1975 och som enligt punkt 1 tolfte stycket av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370) innehåller de i trettonde stycket i samma punkt intagna reglerna angående överlåtelse av pensionsförsäkring. - Enligt nyssnämnda regler får under den försäkrades livstid pensionsförsäkringen endast överlåtas, såvitt här är i fråga, till följd av ett anställningsförhållande därvid försäkringen före eller efter överlåtelsen skall ha karaktär av tjänstepensionsförsäkring. En förändring i anställningsförhållande är alltså ett villkor för möjligheten att överlåta försäkringen till den anställde. Detta stöds också av uttalanden i förarbetena (prop. 1975/76:31 s. 123). I förevarande fall skall försäkringen överlåtas till Anders Y. för att ingå i en bodelning. Den tilltänkta överlåtelsen sker alltså inte till följd av förändringar i anställningsförhållandet. Vid sådant förhållande är överlåtelsen utan verkan, jfr 3 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal. - X AB och Anders Y. Överklagade och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle förklara att tjänstepensionsförsäkringen kunde överlåtas till Anders Y. utan skattekonsekvenser för någondera parten. - Regeringsrätten (2000-05-03, Werner, Swartling, Lindstam, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. - Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Från och med 2002 års taxering skall inkomstskattelagen (1999:1229) tillämpas i stället för kommunalskattelagen (1928:370). Denna lagändring påverkar dock inte svaret på den fråga förhandsbeskedet avser. Det finns därför ingen anledning att på grund av lagändringen begränsa giltighetstiden för förhandsbeskedet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2000-04-05, Sundin)

*REGI

*INST