RÅ 2000 not 88

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anstånd med återbetalning av underhållsstöd då ansökan avvisats på grund av att ärendet överlämnats till kronofogdemyndighet för indrivning

Not 88. Överklagande av Patrik H. ang. avvisning av ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd. - Genom beslut den 23 juni 1998 avvisade Jönköpings läns allmänna försäkringskassa en ansökan från Patrik H. om anstånd med att fullgöra återbetalningsskyldighet för underhållsstöd med motiveringen att ärendet redan överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning. Patrik H. överklagade beslutet till Länsrätten i Jönköpings län och yrkade, såvitt nu är i fråga, att avvisningsbeslutet skulle undanröjas. Länsrätten avslog överklagandet genom beslut den 12 oktober 1998. Patrik H. fullföljde sin talan till Kammarrätten i Jönköping som den 20 november 1998 inte meddelade prövningstillstånd. - Patrik H. vidhöll sitt yrkande om anstånd med återbetalning av underhållstöd och hänvisade till sin ekonomiska situation. - Riksförsäkringsverket medgav bifall till Patrik H:s talan på så sätt att prövningstillstånd skulle lämnas honom för prövning i kammarrätten av hans överklagande av länsrättens beslut. Verket anförde följande. Det saknas vägledande avgörande från högsta instans i frågan om försäkringskassan kan ta upp en ansökan om anstånd till prövning sedan fordran överlämnats till kronofogdemyndigheten. Kammarrätterna bedömer den aktuella frågan på skilda sätt. Enligt verkets mening borde kammarrätten därför ha meddelat prejudikatdispens. -Regeringsrätten (2000-05-31, Björne, Rundqvist, Sandström, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. För de mål det är särskilt föreskrivet krävs enligt 34 a § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) prövningstillstånd för att kammarrätten skall pröva ett överklagande av ett beslut som länsrätten meddelat i målet. Sådant tillstånd meddelas enligt andra stycket om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Av 38 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd, jämförd med 20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, framgår att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. - Målet rör i sak frågan huruvida en försäkringskassa har varit förhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd därför att kassan har överlämnat fordringen till kronofogdemyndigheten. Denna fråga har aktualiserats i ett flertal mål och kammarrätterna har bedömt frågan på olika sätt. Det har tidigare inte förekommit något prejudicerande avgörande av högsta instans rörande frågeställningen. - Mot bakgrund av dessa förhållanden, och då det i förevarande mål för kammarrätten bör ha framstått som osäkert huruvida länsrätten i sitt avgörande kommit till ett riktigt slut, finner Regeringsrätten att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 1 och 2 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd till prövning av Patrik H:s talan. Grund föreligger därför att upphäva kammarrättens avslagsbeslut och meddela sådant tillstånd. - Det bör tilläggas att Regeringsrätten denna dag i ett annat mål prövat den fråga som aktualiseras i förevarande mål (se RÅ 2000 ref. 25). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Patrik H. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Länsrättens i Jönköpings län beslut den 12 oktober 1998 i mål nr 1873-98. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2000-05-04, Nässlin). Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 2106-19999 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST