RÅ 2000 not 94

Beslut att anta områdesbestämmelser för att bygga en gång- och cykelväg (avslag)

Not 94. Ansökan av Oili H., Antero H, Wendela L., Lennart L. och Herstadbergs Vägförening om rättsprövning av beslut i fråga om områdesbestämmelser. - Miljö- och stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun beslutade den 19 november 1996 att anta områdesbestämmelser för område norr om Herstadberg inom Kvillinge i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Östergötlands län den 28 november 1997 att avslå överklagandena. - Sökandena överklagade länsstyrelsens beslut. De yrkade bl.a. att ärendet skulle återförvisas till Norrköpings kommun för att en alternativ vägsträckning skulle tas fram och att vägföreningens styrelse skulle få utforma det nya förslaget i samarbete med kommunen. De hänvisade till vad de tidigare anfört i ärendet och framhöll bl.a. att en ny väg till Herstadbergs villasamhälle innebar ökat intrång, försämrad miljö och försämrad social kontroll för de boende i området. De ifrågasatte också behovet av den nya vägen. Områdesbestämmelserna stred mot bl.a. EG-rätten i nationell rättstillämpning. En ny detaljplan som innebär viss förtätning av Herstadberg skulle tas fram. De ansåg att något beslut om väg mellan Herstadberg och Loddby inte borde fattas förrän man vet vad den nya detaljplanen innebär. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1998-11-26): Regeringen finner att det inte föreligger något hinder för att nu avgöra ärendet. - Vid prövning av ärendet i sak finner regeringen att utformningen av områdesbestämmelserna inte kan anses medföra sådana olägenheter för klagandena att områdesbestämmelserna av den anledningen inte kan godtas. Vad de framfört utgör enligt regeringens mening inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta områdesbestämmelserna. Deras överklaganden skall därför avslås. - Regeringen avslår överklagandena. - Sökandena begärde rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle undanröjas. Till stöd för ansökningarna åberopade sökandena vad som tidigare anförts i ärendet. De anförde vidare bl.a. följande. Den inom EG-rätten gällande subsidiaritets- eller närhetsprincipen bör tillämpas i målet. Beslut skall alltså fattas så nära medborgarna och på en så låg nivå som möjligt. - Den aktuella gång- och cykelvägen har redan blivit färdigställd vilket medfört en ökad trafik av tvåhjuliga fordon. Kommunen har beslutat att inleda arbetet med en ny detaljplan för Herstadbergs villasamhälle. Den gamla detaljplanen är från 1941. Det kan därvid befaras att gång- och cykelvägen omvandlas till en bilväg, vilket skulle leda till ytterligare trafik inom bostadsområdet. Såväl vidtagna som planerade förändringar inom området kräver en miljökonsekvensbeskrivning. - Regeringsrätten höll muntlig förhandling i målet. - Regeringsrätten (2000-06-08, von Bahr, Rundqvist, Sandström, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen innefattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Det klandrade beslutet avser antagande av områdesbestämmelser för ett område norr om Herstadbergs villasamhälle. Huvudsyftet med bestämmelserna är att ge möjlighet att bygga en gång- och cykelväg, som också skall kunna användas för jordbrukets ändamål. Områdesbestämmelserna har antagits med stöd av regleringen i plan- och bygglagen (1987:10). - Utredningen i målet visar inte att det förekommit något fel i den formella hanteringen av ärendet. Vad sökandena anfört i övrigt beträffande de aktuella områdesbestämmelserna och deras konsekvenser visar vidare inte att regeringen felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som finns i planärenden. Inte heller framgår det klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2000-05-17, Liljeros)

*REGI

*INST