RÅ 2000 not 95

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadeförsäkring då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt

Not 95. Överklagande av Ulla D. i mål om arbetsskadeförsäkring. - Kronobergs läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 5 juli 1994 inte anledning att ändra ett tidigare beslut att avslå en framställning från Ulla D. om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring avseende besvär som föranlett sjukskrivning under tiden den 31 januari - den 8 mars 1992, den 13 augusti - den 8 september 1992, den 2 december 1992 - den 24 januari 1993 och den 17 maj - den 4 juli 1993. Kassan fann att besvären inte var recidiv till ett olycksfall i arbetet den 13 mars 1987 och motiverade beslutet bl.a. med att förtroendeläkaren bedömt att symptomen skilde sig helt från symptomen vid den tidigare godkända skadan varför betydligt starkare skäl talade emot än för ett orsakssamband. Ulla D. överklagade beslutet till Länsrätten i Kronobergs län och åberopade därvid bl.a. ett yttrande från docenten Gösta Frykman, specialistkompetent i ortopedi och handkirurgi. Länsrätten avslog Ulla D:s överklagande i dom den 30 juni 1995 (mål nr Ö 1156-94). Ulla D. överklagade domen till Kammarrätten i Jönköping och bifogade ett kompletterande yttrande från Gösta Frykman. Kammarrätten beslutade i det nu aktuella avgörandet att inte meddela prövningstillstånd. - Ulla D. fullföljde sin talan om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. - Riksförsäkringsverket tillstyrkte bifall till Ulla D:s talan såvitt den avsåg prövningstillstånd i kammarrätten. Verket anförde därvid bl.a. följande. De medicinska bedömningar som gjorts i frågan om orsakssamband mellan olycksfallet 1987 och Ulla D:s sjukdomsbesvär under vissa perioder fr.o.m. den 31 januari 1992 skiljer sig åt. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av tillämplig bevisregel bör det ha framstått som osäkert om länsrätten kommit till ett riktigt slut. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd. -Regeringsrätten (2000-06-08, Werner, Swartling, Baekkevold, Nordborg, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I de yttranden som Ulla D. åberopat gör Gösta Frykman den bedömningen att det aktuella olycksfallet gett upphov till en inte oväsentlig handledsskada och framför allt därmed sammanhängande skulder-hand-finger-syndrom, det senare med ett utpräglat kroniskt förlopp. Någon tidsgräns för orsakssambandet är enligt Gösta Frykman inte möjlig att sätta när syndromet, som i detta fall, lämnat kvarvarande rörelsestörningar i den högra armen. Gösta Frykmans bedömning, som skiljer sig från den som gjorts av försäkringskassans förtroendeläkare, innebär att det finns ett tillräckligt orsakssamband för rätt till arbetsskadeersättning. Med hänsyn härtill borde det som Riksförsäkringsverket anfört ha framstått som osäkert för kammarrätten om länsrätten kommit till ett riktigt slut. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd med stöd av 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Ulla D. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hennes överklagande av Länsrättens i Kronobergs län dom den 30 juni 1995 i mål nr Ö 1156-1994. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2000-05-03, M. Olsson)

*REGI

*INST