RÅ 2000 not 96

Fråga om väsentlig anknytning till Sverige (avslag)

Not 96. Ansökan av Linda S. om resning i mål om inkomsttaxering. - Linda S:s inkomsttaxering 1994 prövades, såvitt avsåg frågan om skattskyldighet för inkomst från anställning i Frankrike, av Länsrätten i Skaraborgs län genom dom den 6 november 1996 och därefter av Kammarrätten i Jönköping genom dom den 1 mars 1999. Kammarrättens dom vann laga kraft. - Linda S. ansökte om resning och yrkade att hon inte skulle beskattas för inkomsten av anställningen i Frankrike. Hon anförde bl.a. att hon under den aktuella perioden arbetat som modell, varit bosatt i Frankrike och erlagt skatt där. Hon åberopade kopia av anställningskontrakt m.fl. handlingar. - I yttrande anförde Riksskatteverket bl.a. följande. Verket anser att det inte har visats att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att på nytt ta upp saken till prövning. En person som inte stadigvarande vistas i Sverige men som tidigare har haft sitt egentliga bo och hemvist här skall, enligt punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, anses bosatt här om han har väsentlig anknytning till Sverige. Ett grundläggande anknytningsmoment är att den skattskyldige inte har varaktigt bo och hemvist på viss utländsk ort. Under de fem första åren efter en utflyttning är det den skattskyldige som har bevisbördan för att alla kvalificerande band med Sverige klippts av (den s.k. femårsregeln). Eftersom Linda S. inte har tagit varaktigt bo och hemvist i Frankrike är hon på grund av väsentlig anknytning till Sverige obegränsat skattskyldig här. Undantagsregler från den obegränsade skattskyldigheten finns i 54 § första stycket f) KL. Enligt den s.k. sexmånadersregeln gäller för fysisk person att inkomster på grund av anställning och vistelse utomlands som varat minst sex månader är undantagna från svensk beskattning i den mån inkomsten har beskattats i arbetslandet. Det är den skattskyldige som har bevisbördan för att regeln är tillämplig. Enligt uttalanden i förarbetena bör det krävas att den skattskyldige visar kvitto eller intyg på samma sätt som vid avräkning av utländsk skatt. Linda Söderlund har inte styrkt att den inkomst som är i fråga faktiskt har beskattats i Frankrike. Vid sådant förhållande är inkomsten inte skattebefriad i Sverige. -Regeringsrätten (2000-06-08, Werner, Lindstam, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Linda S. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2000-06-06, Lundgren)

*REGI

*INST