RÅ 2001 not 109

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom

Not 109. Ansökan av D.K. om resning. - Servicenämnd Centrum i Helsingborgs stad avslog i beslut den 16 februari 1995 D.K:s ansökan om ekonomiskt bistånd till möbler med motiveringen att behovet kunde tillgodoses genom egna inkomster i form av studiemedel. Länsrätten i Malmöhus län avslog i dom den 15 december 1995 D.K:s överklagande. Kammarrätten i Göteborg meddelade inte prövningstillstånd enligt beslut i protokoll den 18 januari 1996. Regeringsrätten beslöt den 13 september 1996 att inte meddela D.K. prövningstillstånd (mål nr 1217-1996). - I skrivelse av den 8 januari 1998, som av Länsrätten i Skåne län överlämnats till Regeringsrätten, fick D.K. anses ansöka om resning. -Regeringsrätten (2001-07-03, Baekkevold, Eliason, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Det ifrågavarande målet har slutligt avgjorts av länsrätten. Ansökningen om resning skall följaktligen prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar D.K:s resningsansökan och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd II 2001-05-30, Hedin) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten fyra andra mål av likartad beskaffenhet där D.K. i olika biståndsmål som avgjorts genom dom av länsrätt ansökte om resning, mål nr 373--376-1998.

*REGI

*INST