RÅ 2001 not 11

Skäl till eftergift ansågs inte föreligga i mål om inkomstskatt

Not 11. Överklagande av Sven-Olof L. ang. skattetillägg vid inkomsttaxering 1995.- Skattemyndigheten i Jönköpings län (1995-10-31) påförde Sven-Olof L. skattetillägg med anledning av att han i sin självdeklaration underlåtit att redovisa realisationsvinst med 18 280 kr vid avyttring av optioner. - Sven-Olof L. överklagade och yrkade, med hänvisning bl.a. till sin ålder (född 1925), att skattetillägget skulle nedsättas. Länsrätten i Jönköpings län (1996-10-25, ordf. Stelzer): Sven-Olof L. har, genom att i deklarationen inte redovisa realisationsvinst uppkommen vid avyttring av optioner, lämnat sådan oriktig uppgift som skall medföra skattetillägg (5 kap. 1 § taxeringslagen /1990:324/, TL). - Enligt 5 kap. 6 § samma lag kan skattetillägg efterges om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande att den framstår som ursäktlig. Detsamma gäller om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständighet eller om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget. - Sven-Olof L. har under de senare åren bedrivit en omfattande handel med aktier. Vid 1993 års taxering redovisades en omsättning av aktier med 80 992 kr i fem olika poster och vid 1994 års taxering redovisades en motsvarande omsättning av 130 333 kr i nio olika poster. Med hänsyn härtill får Sven-Olof L. trots sin höga ålder anses ha varit ekonomiskt aktiv och får ta fullt ansvar för felaktigheten vid uppgiftslämnandet. Eftergiftsgrunden hög ålder är således inte tillämplig. Vad så gäller eftergiftsgrunden bristande erfarenhet finner länsrätten att även om Sven-Olof L. inte tidigare redovisat avyttring av aktieoptioner, varom här är fråga, torde han vid redovisningen i deklarationen ha god hjälp av sina kunskaper i redovisning av realisationsvinst vid aktieförsäljning då avyttring av optionerna redovisas i samma inkomstslag (kapital) och på samma blankett (K4) som avyttring av aktier. Bristande erfarenhet kan därför inte anses föreligga. - Den av Sven-Olof L. åberopade omständigheten att skattemyndigheten inte informerat honom om att man hade för avsikt att påföra skattetillägg utgör inte grund för eftergift. - De av Sven-Olof L. åberopade förhållandena är således inte sådana att grund för eftergift föreligger. Inte heller i övrigt har skäl framkommit för eftergift. - Länsrätten avslår överklagandet. - Sven-Olof L. överklagade och hänvisade bl.a. till artikel 6 i Europakonventionen. - Kammarrätten i Jönköping (1999-04-29, Wahlqvist, Nordling, Ritseson): Sven-Olof L. har genom att inte redovisa realisationsvinst av optionsaffärer lämnat en oriktig uppgift som utgör skäl att påföra skattetillägg enligt TL. - Europakonventionen är numera gällande rätt i Sverige. Härav skulle då möjligen följa att ett skattetillägg är att se som en straffrättslig sanktion med allt detta för med sig av straffprocessuella aspekter på förfarandet. Synsättet är i och för sig icke anmärkningsvärt: ett skattetillägg medför att omröstningsreglerna som gäller i brottmål blir tillämpliga, och muntlig förhandling i fråga om ett skattetillägg är praktiskt taget obligatorisk, om skattskyldig begär sådan. De subjektiva inslag som må finnas beaktas icke vid påförandet av ett skattetillägg, vilket ingalunda strider mot Europakonventionen med hänsyn till att ytterligare en sida av saken finnes, nämligen att ett påfört skattetillägg kan efterges med tillämpning av regler som inte är så ogynnsamma för den skattskyldige. - Kammarrätten finner att den oriktiga uppgiftens beskaffenhet i detta fall, som avser underlåtenhet att redovisa realisationsvinst av optionsaffärer, inte är sådan att påförandet av skattetillägg strider mot artikel 6 i Europakonventionen. Några omständigheter som utgör skäl för eftergift enligt 5 kap. 6 § TL har inte heller framkommit i målet. Överklagandet skall därför sammanfattningsvis avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Sven-Olof L. yrkade hos Regeringsrätten att skattetillägget skulle efterges eller nedsättas. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2001-01-23, Swartling, Baekkevold, Eliason, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som underinstanserna funnit har Sven-Olof L. genom att inte redovisa realisationsvinst av optionsaffärer lämnat en oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg enligt 5 kap. 1 § TL. - Regeringsrätten har i en dom den 15 december 2000 (RÅ 2000 ref. 66 I.) funnit att TL:s bestämmelser om skattetillägg omfattas av artikel 6 i Europakonventionen men att bestämmelserna inte är oförenliga med de krav på en rättvis rättegång som uppställs i artikeln. I samma dom har Regeringsrätten konstaterat att artikel 6 inte hindrar att skattetillägg påförs i första instans av en skattemyndighet under förutsättning att den enskilde har möjlighet att föra saken vidare till domstol. - Mot bakgrund av de bedömningar som har redovisats i nämnda dom finner Regeringsrätten att de invändningar som Sven-Olof L. har gjort i målet med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen inte föranleder att det skattetillägg som påförts honom skall undanröjas eller efterges. Som kammarrätten funnit är omständigheterna inte heller sådana att det enligt 5 kap. 6 § TL finns skäl för eftergift. Någon möjlighet att delvis efterge skattetillägg föreligger inte. - På grund av det sagda skall Sven-Olof L:s talan inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2000-12-14, Eriksson)

*REGI

*INST