RÅ 2001 not 118

Då kammarrätt prövat fråga om eftertaxering men inte den ordinarie inkomsttaxeringen skulle ansökan om resning avseende inkomsttaxeringen prövas av kammarrätten

Not 118. Ansökan av D & D Dagligvaror AB (bolaget) om resning. - Bolaget ansökte om resning avseende inkomsttaxeringen 1989 hos Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten avvisade i beslut den 21 mars 2000 (mål nr 8572-1999) bolagets ansökan och överlämnade handlingarna i målet till Regeringsrätten för vidare handläggning. Som skäl för beslutet angav kammarrätten att den slutliga taxeringen för år 1989 hade avgjorts av kammarrätten och att bolagets ansökan om resning avseende denna taxering därför inte skulle prövas av kammarrätten. - Bolaget ansökte om prövningstillstånd och yrkade att målet skall återförvisas till kammarrätten för prövning i sak av resningsansökan och anförde bl.a. följande. Kammarrätten i Stockholm fastställde slutligt i dom den 7 oktober 1997 de eftertaxeringar av bolaget för taxeringsåret 1989 som Länsrätten i Stockholms län hade åsatt bolaget genom dom den 22 december 1995. Eftertaxeringarna avsåg beskattning av realisationsvinster vid aktieavyttringar i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. Eftertaxeringsprocessen var en sakprocess även enligt 1956 års taxeringslag. Vad som slutligt avgjordes genom kammarrättsdomen var således realisationsvinstbeskattningen av aktieavyttringarna i fråga. Resningsansökan avser skattefrihet för utdelning på aktier i dotterbolag, som skett under felaktig rubricering och som därigenom deklarerats och beskattats i inkomstslaget rörelse. Aktieutdelningen var rätteligen skattefri. Frågan om beskattningen av aktieutdelningen/tilläggshyran har slutligt avgjorts av taxeringsnämnden vid den ordinarie taxeringen 1989. Varken denna fråga som sådan eller den beloppsmässiga ordinarie taxeringen 1989 har därefter varit föremål för prövning. Kammarrättens slutsats att "den slutliga taxeringen för år 1989 har avgjorts av kammarrätten" och att kammarrätten därför inte är rätt forum för prövning av bolagets ansökan om resning är således inte korrekt. Uppenbarligen har kammarrätten felaktigt utgått från att aktieutdelningen/tilläggshyran haft samband med de aktieavyttringar, som eftertaxeringarna för 1989 avsåg. Så har emellertid inte varit fallet. Aktieutdelningen/tilläggshyran har däremot haft ett indirekt samband med en aktieavyttring för vilken eftertaxering skett för taxeringsåret 1988 (Kammarrättens i Stockholm dom den 7 oktober 1997 i mål nr 1942-1995). Sambandet bestod dock enbart av att aktieutdelningen/tilläggshyran utgjorde kompensation till bolaget från andrahandshyresgästen för att denne hade fått förvärva varulager och inventarier från det avyttrade och utdelande dotterbolaget till ett för lågt pris. -Regeringsrätten (2001-07-17, Baekkevold, Eliason, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. En ansökan om resning i mål eller ärende skall enligt 8 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövas av kammarrätt om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Övriga ansökningar om resning prövas enligt 2 § andra stycket samma lag av Regeringsrätten. . Kammarrätten i Stockholm har genom dom den 7 oktober 1997 (mål nr 1602-1996 och 2005-1996) fastställt att bolaget skall eftertaxeras för år 1989 i anledning av vissa försäljningar av aktier i dotterbolag. Av domen framgår att den fråga som resningsansökan avser - om belopp som betecknats tilläggshyra egentligen är utdelning som skall redovisas vid 1989 års taxering och då är skattefri - inte prövats i det målet. Enligt vad som framkommit har bolagets ordinarie inkomsttaxering 1989 inte prövats av kammarrätten. Det av kammarrätten överlämnade målet avseende ansökan om resning skall därför återförvisas till kammarrätten. Bolagets ansökan om prövningstillstånd får därmed anses förfallen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Stockholm beslut den 21 mars 2000 i mål nr 8572-1999 och överlämnar handlingarna i målet till kammarrätten för prövning av ansökan om resning. (fd II 2001-06-15, Bengtsson)

*REGI

*INST