RÅ 2001 not 12

Stiftelse, som inte bedrivit s.k. egentlig näringsverksamhet (rörelse), ansågs inneha näringsbetingade aktier och därför vara frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktierna, förhandsbesked / För stiftelse, inkomstskatt (stiftelse, som inte bedrivit s.k. egentlig näringsverksamhet (rörelse), ansågs inneha näringsbetingade aktier och därför vara frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktierna, förhandsbesked)

Not 12. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad om stiftelsen var skattskyldig för utdelning från FöreningsSparbanken Sjuhärad AB, ett bolag i vilket stiftelsen innehade 52,5 procent av såväl aktiekapital som röstetal. - Skatterättsnämnden(2000-06-21, Brydolf, Johansson, Ståhl, Tollerz): Förhandsbesked. Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad är frikallad från skattskyldighet för mottagna utdelningar på sitt aktieinnehav i FöreningsSparbanken Sjuhärad AB. - Motivering. Enligt reglerna i 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, är svensk stiftelse som inte är frikallad från skattskyldighet för utdelning enligt 7 § 3-6 mom. SIL, frikallad från skattskyldighet för utdelning på näringsbetingade aktier. Vad som avses med näringsbetingade aktier framgår av 7 § 8 mom. tredje stycket tredje meningen SIL. Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärads aktieinnehav i FöreningsSparbanken Sjuhärad AB uppfyller röstvillkoret i a) -ledet nyssnämnda mening. Därav följer att stiftelsen skattefritt kan motta utdelning på aktierna i FöreningsSparbanken Sjuhärad AB. - Fr.o.m. 2002 års taxering skall inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillämpas i stället för SIL, vilket dock inte påverkar beskedet. - (Ersson,ordf., och Svensson var, med instämmande av sekreteraren Gilbe, skiljaktiga såvitt avsåg motiveringen och anförde. - - - Det saknas direkt stöd i 7 § 8 mom. SIL att behandla stiftelser som rörelsedrivande genom dotterföretag. Eftersom reglerna i SIL angående befrielse från kedjebeskattning även gjorts tillämpliga på stiftelser, detta för att uppnå neutralitet i beskattningen gentemot näringsverksamhet bedriven i andra verksamhetsformer (t.ex. moder- och dotterbolag), får det anses följa därav att stiftelser i koncernförhållanden bör behandlas på motsvarande sätt. Mot bakgrund härav anser vi att stiftelsen genom sitt dotterföretag får anses bedriva näringsverksamhet och att stiftelsen på denna grund skall vara befriad från skatt på utdelningar från dotterföretaget.) - I överklagandet yrkade Riksskatteverket att stiftelsen inte skulle anses frikallad från skattskyldighet för utdelningen. Enligt verket var en förutsättning för att en stiftelses aktieinnehav skulle anses näringsbetingat att stiftelsen bedrev egentlig näringsverksamhet (rörelse) och att denna verksamhet bedrevs direkt och inte bara indirekt genom ett dotterbolag. - Stiftelsen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. att aktieinnehavet var näringsbetingat redan därigenom att det s.k. röstvillkoret i 7 § 8 mom. tredje stycket a SIL var uppfyllt. - Regeringsrätten (2001-01-24, Swartling, Rundqvist, Eliason, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Stiftelsen äger aktier motsvarande 52,5 procent av såväl aktiekapitalet som rösterna för samtliga aktier i bankbolaget. Stiftelsen är inte begränsat skattskyldig enligt 7 § 6 mom. SIL respektive 7 kap. IL. Frågan i målet är om stiftelsen är frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktierna enligt de bestämmelser i 7 § 8 mom. tredje stycket SIL respektive 24 kap. 15 och 16 §§ IL som gäller för utdelning på s.k. näringsbetingade aktier (och andelar). - Enligt 7 § 8 mom. tredje stycket SIL är svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar med undantag av investmentföretag och förvaltningsföretag frikallade från skattskyldighet för utdelning på näringsbetingade svenska aktier. Detsamma gäller bl.a. svenska stiftelser som inte är begränsat skattskyldiga enligt 7 § 6 mom. SIL. En aktie som inte utgör omsättningstillgång i det aktieägande företagets verksamhet skall enligt 7 § 8 mom. tredje stycket SIL anses näringsbetingad under någon av två alternativa förutsättningar, nämligen antingen att det sammanlagda röstetalet för företagets aktier i det utdelande företaget vid beskattningsårets utgång motsvarade en fjärdedel eller mer av röstetalet för samtliga aktier i det utdelande företaget (röstvillkoret) eller att det görs sannolikt att innehavet av aktien betingas av verksamhet som bedrivs av företaget eller av företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära (utredningsvillkoret). - Bestämmelserna i 24 kap. 15 och 16 §§ IL har såvitt nu är av intresse samma innehåll i sak. - Regeringsrätten har i en dom denna dag i ett annat mål (RÅ 2001 ref. 6) funnit att en stiftelse kan komma i fråga för skattebefrielse enligt de aktuella bestämmelserna utan hinder av att stiftelsen varken direkt eller indirekt bedriver s.k. egentlig näringsverksamhet, dvs. annan verksamhet än förvaltning av värdepapper eller liknande tillgångar (en annan sak är att utredningsvillkoret kan innefatta krav på en sådan verksamhet). - Det kan konstateras att röstetalet för stiftelsens aktier i bankbolaget uppgår till mer än 25 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Röstvillkoret är således uppfyllt och stiftelsen är därför, såsom Skatterättsnämnden funnit, frikallad från skattskyldighet för utdelning på dessa aktier. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2000-11-29, Eriksson)

*REGI

*INST