RÅ 2001 not 120

Kammarrätts beslut att fastställa länsrättens sekretessförordnande undanröjdes då länsrätten inte meddelat sådant förordnande

Not 120. Överklagande av N.V. av beslut om förvar. - Polismyndigheten i Örebro län beslutade den 14 maj 2001 att N.V. skulle tas i förvar. Polismyndigheten i Stockholms län beslutade den 29 juni 2001 att N.V. skulle hållas kvar i fortsatt förvar. N.V. överklagade sistnämnda beslut hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 11 juli 2001 avslog överklagandet. Sedan N.V. fullföljt sin talan mot länsrättens dom beslöt Kammarrätten i Stockholm enligt protokoll den 26 juli 2001 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 4767-2001). I protokollet angavs vidare att kammarrätten fastställde länsrättens sekretessförordnande. - N.V. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja prövningstillstånd samt upphäva kammarrättens beslut beträffande förvar. -Regeringsrätten (2001-08-13, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 12 kap. 3 § sekretesslagen (1980:100) skall när talan fullföljs i mål eller ärende vari domstol har meddelat förordnande om att sekretess för uppgift skall bestå, den högre rätten pröva förordnandet när den skiljer målet eller ärendet från sig. - I förevarande fall har länsrätten inte meddelat något förordnande om sekretess. Kammarrättens beslut om sekretess skall därför undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande beträffande frågan om förvar står därför fast. - Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut om sekretess. (fd I 2001-08-09, Perttu)

*REGI

*INST