RÅ 2001 not 125

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 125. Ansökan av T.S. om resning. - M-nämnden i Vellinge kommun avslog den 3 december 1998 T.S:s ansökan om tillstånd till färdtjänst med motiveringen att det inte framkommit att han hade något funktionshinder som innebar att han hade väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Länsrätten i Skåne län avslog i dom den 30 april 1999 T.S:s överklagande av beslutet. T.S. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut i protokoll den 30 augusti 1999 inte meddelade prövningstillstånd. Regeringsrätten beslutade den 30 januari 2001 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 6853-1999). - I en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 12 februari 2001 ansökte T.S. om "omprövning alternativt resning" i målet. Han anförde som skäl bl.a. att hänsyn inte tagits till den information som han efter kammarrättens beslut lämnat angående sina nya invalidiserande skador. Dessa skador påverkade starkt hans rörlighet m.m. och målet borde därför efter utredning prövas på nytt. T.S. kompletterade ansökningen med nya läkarintyg. -Regeringsrätten (2001-09-20, Billum, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar T.S:s skrivelse som en ansökan om resning. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Kammarrättens och Regeringsrättens beslut att inte meddela T.S. prövningstillstånd i målet har medfört att länsrättens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte skett i kammarrätten och Regeringsrätten har målet slutligt avgjorts av länsrätten. Vid angivna förhållande och eftersom T.S., som hans ansökan får förstås, vill ha länsrättens avgörande i sak ändrat ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Göteborg för handläggning. (fd II 2001-09-11, Ekroth)

*REGI

*INST