RÅ 2001 not 140

Disciplinpåföljd undanröjd när preskription inträtt under pågående överprövning i kammarrätt

Not 140. Överklagande av B.R. ang. meddelande av disciplinpåföljd. - Efter anmälan av Statens jordbruksverk beslötVeterinära ansvarsnämnden (1996-07-04) att meddela B.R. disciplinpåföljd i form av varning för att han under jourtjänstgöring vid Sveriges lantbruksuniversitet den 13 november 1994 och den 1 april 1995 varit oanträffbar vid akuta sjukdomsfall och vid det senare tillfället också behandlat en häst bristfälligt. B.R. överklagade nämndens beslut. - Länsrätten i Jönköpings län (1998-06-11) undanröjde varningen i vad den avsåg B.R:s agerande den 13 november 1994 och ersatte den i övrigt med en erinran. I anledning av Statens jordbruksverks överklagande beslöt Kammarrätten i Jönköping (2000-06-06) att upphäva länsrättens dom och fastställa Veterinära ansvarsnämndens beslut. - B.R. överklagade och yrkade att kammarrättens beslut skulle undanröjas. - Statens jordbruksverk bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2001-10-12, Ragnemalm, Nordborg, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 12 § andra stycket lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket får disciplinpåföljd inte meddelas en veterinär senare än fem år efter förseelsen. Den primära frågan i målet gäller hur bestämmelsen skall tolkas för det fall disciplinpåföljd väl meddelats inom femårsfristen men denna frist utlöpt vid tiden för prövning av målet efter överklagande. - Regeringsrätten fann i rättsfallet RÅ 1995 ref. 82 att motsvarande stadgande i 6 § andra stycket lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område - nu ersatt av den på samma sätt konstruerade bestämmelsen i 5 kap. 5 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område - fick anses innebära att, när fem år förflutit från tidpunkten för en åtgärd eller en försummelse som var av beskaffenhet att kunna efter anmälan prövas som disciplinärende, överprövning av ett beslut att ålägga disciplinpåföljd skulle avslutas med hänvisning till preskriptionsbestämmelsen (se även RÅ 1997 ref. 73 I). Anledning att göra en annan tolkning av den nu aktuella bestämmelsen saknas. - Vid tidpunkten för kammarrättens dom, den 6 juni 2000, hade mer än fem år förflutit från de händelser som inträffade den 13 november 1994 och den 1 april 1995 och som föranlett att B.R. meddelats disciplinpåföljd. Kammarrättens prövning borde därför ha begränsats till ett konstaterande av att disciplinpåföljd inte kunde meddelas honom. Ansvarsnämndens beslut samt länsrättens och kammarrättens domar skall således upphävas med förklaring att Statens jordbruksverks anmälan inte föranleder någon disciplinpåföljd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom, länsrättens dom och Veterinära ansvarsnämndens beslut samt förklarar att Statens jordbruksverks anmälan mot B.R. inte föranleder någon disciplinpåföljd. (fd I 2001-09-19, Fredriksson)

*REGI