RÅ 2001 not 142

Beslut att anta detaljplan för vägomläggning vid park (avslag)

Not 142. Ansökan av W.C. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan för vägomläggning. - Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun beslutade den 8 februari 2001 att anta detaljplan för vägomläggning vid Badhusparken m.m. i Kungsbacka tätort i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Hallands län den 9 april 2001 att avslå överklagandena och fastställa planförslaget. - W.C. och N.N. överklagade länsstyrelsens beslut. W.C. framförde därvid synpunkter på myndigheternas handläggning av ärendet. Därutöver anförde hon bl.a. följande. Genom att så många träd tas ned försvinner i praktiken Badhusparken som park. Parkens magnifika och vördnadsvärda träd, med stor biomassa i lövverket har en gynnsam och renande inverkan på förorenad luft i stadsmiljö. Innerstaden är svårt belastad av luftföroreningar från biltrafiken redan i dag. Om träden tas ned blir situationen värre. Det är otidsenligt att i dagens moderna trafikplanering anlägga en genomfartsled rakt genom den lilla lunga som ännu finns kvar. Stadsparken är ett kulturhistoriskt värdefullt område som måste skyddas. En stark folkopinion finns mot den antagna planen. - W.C. begärde anstånd bl.a. för att komplettera sitt överklagande med protestlistor m.m. -Regeringen (Miljödepartementet, 2001-05-23): Regeringen anser att ärendet nu kan avgöras på befintligt material. - Regeringen finner att vad N.N. och W.C. anfört inte utgör tillräckliga skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden skall upphäva beslutet att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandena. - W.C. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Hon yrkade vidare inhibition samt syn på platsen för vägomläggningen och syn av en modell över ett alternativt vägförslag. W.C. anförde till stöd för sin ansökan bl.a. följande. Varje medborgare har rätt att lämna förslag på alternativa lösningar och lämna synpunkter på kommunens planprogram och detaljplaner. Kommunen skall enligt 5 kap. 21 och 27 §§ plan- och bygglagen (1987:10) kommentera inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse respektive i ett utlåtande. Kommunen har aldrig kommenterat de skrivelser som getts in av Kungsbacka naturskyddsförening, vilket strider mot gällande rättsregler. Länsstyrelsen i Hallands län har frågat kommunen huruvida alternativa vägförslag föreligger. Kommunen borde då ha redovisat föreningens förslag. Förslaget som visades på utställningar i stadshuset 1991 och 1993 har fått ett starkt stöd av allmänheten. Många kommuninnevånare har protesterat mot kommunens beslut om vägdragningen och att träd skall fällas i Badhusparken. Protestlistor har skrivits för ett bevarande av Badhusparken och många har skrivit insändare i lokaltidningar. Det är fel att dra genomfartstrafiken genom stadskärnan. Trafiken bör i enlighet med föreningens förslag ledas utanför centrala Kungsbacka. Förslaget innebär att både biltrafiken och luftföroreningarna minskas i den redan hårt ansträngda miljön kring Badhusparken. Eftersom förslaget varken beaktats eller granskats är det viktigt att pröva hur ärendet hanterats av politiker och tjänstemän. - Regeringsrätten (2001-10-17, Lindstam, Nilsson, Schäder, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att målet kan avgöras på befintligt material och att syn därför inte behöver hållas. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen innefattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop.1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Vid denna utgång i målet faller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om syn. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2001-10-03, Hammarberg)

*REGI

*INST