RÅ 2001 not 15

Mervärdesskatt (skattskyldighet ansågs föreligga för verksamhet i bilkooperativ) / Skattskyldighet ansågs föreligga för verksamhet i bilkooperativ (förhandsbesked) / För bilkooperativ, mervärdesskatt (skattskyldighet ansågs föreligga för verksamhet i bilkooperativ, förhandsbesked)

Not 15. Överklagande av Majorna bilkooperativ ek.för. av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Majorna bilkooperativ var en ekonomisk förening med syfte att gemensamt äga bilar som stod till medlemmarnas förfogande. I en ansökan om förhandsbesked frågade föreningen, som hade 15 bilar och 200 medlemmar, om skattskyldighet till mervärdesskatt förelåg. -Skatterättsnämnden (2000-03-28, Wingren, Ahlbom, Odéen, Peterson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked. Föreningens verksamhet medför skattskyldighet till mervärdesskatt. - Motivering. En verksamhet är enligt 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) yrkesmässig, bl.a. om den utgör näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagen (1928:370). Det får anses ligga i sakens natur att en ekonomisk verksamhet, som är så affärsmässigt organiserad att verksamheten i det hänseendet grundar rätt till registrering som ekonomisk förening, är hänförlig till sådan näringsverksamhet om inte alldeles särskilda omständigheter föreligger. Nämnden finner därför att föreningens verksamhet är yrkesmässig och att föreningen är skattskyldig till mervärdesskatt (jfr Riksskatteverkets förhandsbesked m.m. RSV/FB Im 1984:5 samt RÅ 1988 ref. 136). - Föreningen överklagade och anförde bl.a. följande. Frågan om skattskyldighet skulle bedömas utifrån de allmänna rörelsekriterierna. Ett av dessa kriterier, vinstsyfte, var inte uppfyllt. Föreningen hyrde ut bilar till självkostnadspris endast till medlemmar och deras familjer. Någon egentlig uthyrningsverksamhet förelåg därmed inte. Daghemsverksamhet som bedrevs som ekonomisk förening föranledde inte skattskyldighet. - Regeringsrätten (2001-01-25, Ragnemalm, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2001-01-10, Nilsson)

*REGI

*INST