RÅ 2001 not 153

Skatteplikt (undantaget för museiverksamhet, förhandsbesked) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för museiverksamhet) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för museiverksamhet, förhandsbesked)

Not 153. Överklagande av Teknoland AB av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav bolaget följande. Teknoland är ett bolag som nu utvecklar och bedriver museiverksamhet i en vetenskapspark på Lugnet-området i Falun. Teknoland är en vetenskapspark (Science Park) med samma typ av verksamhet som ett vetenskapscentrum (Science Center). De flesta vetenskapscentra i Sverige bedrivs av eller understöds i mer än ringa omfattning av det allmänna och torde därmed vara undantagna från skatteplikt. Övriga vetenskapscentra är skattepliktiga. Om verksamheten bedöms innebära "anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar" är gällande skattesats 6 procent. - Teknolands verksamhet/syfte enligt av PRV fastställt bolagsbevis är att "utveckla och bedriva museiverksamhet i en vetenskapspark med utställningar, planetarium och bildspel, scen för demonstrationer och uppträdande, café och butik främst [för] försäljning av böcker, souvenirer och experimentmaterial såsom byggsatser och tekniska leksaker". - Riksskatteverket anser (i skrivelse Dnr. 12013-99/100) att en bedömning av huruvida en verksamhet kan anses utgöra museiverksamhet i mervärdesskattehänseende eller inte, bör en samlad bedömning göras av International Council of Museums ICOM:s definition av ett museum: "Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning" ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation i dag; samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd; verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal; vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn." - Mot bakgrund av den osäkerhet som enligt bolagets mening gällde beträffande vilken mervärdesskattesats som skulle gälla för Teknolands entréintäkter anhöll bolaget om förhandsbesked i detta avseende. -Skatterättsnämnden (2000-12-20, Wingren, Edlund, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked. Mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent på entréavgift till Teknoland. - Motivering. Enligt 3 kap. 11 § 4 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, undantas från skatteplikt omsättning avseende anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna. Om verksamheten inte bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna är omsättningen av tjänsterna inte undantagen från skatteplikt men skatt skall tas ut med endast 6 procent av beskattningsunderlaget (7 kap. 1 § tredje stycket 3 ML). - Vad som avses med museiverksamhet har inte närmare definierats i ML eller förarbetena till lagen. Av praxis framgår att frågan om en viss verksamhet varit att hänföra till sådana tillhandahållanden i museiverksamhet som anges i nämnda reglering i första hand har avgjorts med ledning av vad som enligt vedertaget språkbruk förstås med sådan verksamhet (jfr RÅ 1992 ref. 66 och RÅ 1993 ref. 45 och ref. 75). Enligt denna praxis synes det gemensamma för sådana verksamheter vara att de omfattar systematiskt hopbragta och ordnade samlingar av föremål som förevisas för allmänheten. En verksamhet som enbart innebär att föremål tillverkas för att illustrera olika företeelser och händelser samt förevisas mot entréavgift för allmänheten kan inte anses utgöra sådan verksamhet (jfr RÅ 1992 ref. 66). Av praxis framgår också att det vidare museibegrepp som finns i stadgarna för The International Council of Museums, ICOM, inte överensstämmer med det museibegrepp som ligger till grund för tolkningen av begreppet i ML (jfr RÅ 1993 ref. 45). - De av bolaget tillhandahållna tjänsterna består av tillträde till en s.k. vetenskapspark innehållande ett stort antal nytillverkade interaktiva montrar m.m. som praktiskt demonstrerar olika naturföreteelser, fysikaliska lagar o.dyl. inom det naturvetenskapliga och tekniska området. Den ifrågavarande anläggningen innehåller som den beskrivs i handlingarna inga systematiskt hopbragta och ordnade samlingar av föremål som utställes för förevisning för allmänheten. Nämnden finner mot bakgrund av det anförda att tillträde mot ersättning till vetenskapsparken inte kan hänföras till omsättning avseende vare sig anordnande av utställning eller tillhandahållande av föremål för utställning i museiverksamhet. Det förhållandet att det utvidgade museibegreppet i stadgarna för ICOM inbegriper även s.k. vetenskapscenter och planetarier föranleder inte annan bedömning. - Teknoland AB överklagande och yrkade att Regeringsrätten beslutade att mervärdesskatt skall tas ut med sex procent på entréavgift till Teknoland. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet och hemställde att Skatterättsnämndens beslut fastställdes. - Regeringsrätten (2001,11-05, Ragnemalm, Nilsson, Schäder, Ersson, Dexe) anslöt sig till Skatterättsnämndens bedömning och fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2001-10-17, Nielsen)

*REGI

*INST