RÅ 2001 not 162

Ansökan om rättsprövning gjordes samtidigt som besvär anfördes (avvisning) / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 162. Ansökan av A.B. om rättsprövning och resning, m.m. - Skattemyndigheten i Stockholm beslöt den 7 mars 2001 att inte bifalla en ansökan av A.B. om anstånd med betalning av tillkommande skatt avseende 1991 års taxering. Länsrätten i Stockholms län avslog i dom 19 april 2001 A.B:s överklagande av skattemyndighetens beslut. A.B. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som enligt beslut i protokoll den 30 maj 2001 inte meddelade prövningstillstånd. - A.B. yrkade hos Regeringsrätten att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens beslut skulle fastslå att kammarrätten i sak och vid muntlig förhandling skulle pröva hans överklagande av länsrättens avgörande i anståndsfrågan. A.B. ansökte vidare om rättsprövning med avseende på avgörandena och handläggningen i övrigt av målen hos skattemyndigheten, länsrätten och kammarrätten. -Regeringsrätten (2001-11-15, Hulgaard, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan avgöranden av regeringen eller en förvaltningsmyndighet under vissa förutsättningar bli föremål för rättsprövning. För att rättsprövning skall kunna ske gäller bl.a. att det beslut som ansökan om rättsprövning avser inte kan prövas av domstol i ordinär ordning utan endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. Vidare gäller att det ankommer på Regeringsrätten att pröva ansökningar om rättsprövning när fråga är om avgöranden av regeringen och kammarrätt när fråga är om avgöranden av en förvaltningsmyndighet inom kammarrättens domkrets. - Eftersom nu aktuellt anståndsbeslut kan bli föremål för sedvanlig domstolsprövning kan således, förutom när fråga är om överprövning efter ett överklagande i ordinär ordning, de anmärkningar som riktats mot avgörandena hos skattemyndigheten, länsrätten och kammarrätten och handläggningen av målet i övrigt endast prövas inom ramen för ett resningsförfarande. A.B:s ansökan om rättsprövning i Regeringsrätten skall därför avvisas. - A.B:s ansökan kan emellertid också anses innefatta en ansökan om resning med avseende på tidigare avgöranden i anståndsmålet. Hans överklagande av kammarrättens beslut har dock kommit in i rätt tid och kan därför prövas i ordinär väg. Regeringsrätten har därför att ta ställning till om prövningstillstånd skall meddelas eller inte. Ett skäl för prövningstillstånd är enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) att det föreligger grund för resning. Vad A.B. anfört som skäl för resning beaktas således när Regeringsrätten tar ställning till frågan om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill skall inte heller ansökningen i vad den innefattar en ansökan om resning tas upp till särskild prövning utan avvisas. - Regeringsrätten finner slutligen att det som förekommit i målet inte utgör skäl för att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning och om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2001-11-06, Erliksson)

*REGI

*INST