RÅ 2001 not 169

Överklagande av socialnämnds beslut avseende bistånd till sjukresor hade felaktigt handlagts i den för laglighetsprövning stadgade ordningen (återförvisning) / Överklagande av socialnämnds beslut avseende bistånd till sjukresor hade felaktigt handlagts i den för laglighetsprövning enligt kommunallagen stadgade ordningen

Not 169. Överklagande av P-O.B. i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Socialnämnden i Ronneby kommun avslog genom beslut den 19 mars 1999 framställningar av P-O.B. om försörjningsstöd enligt 6 b § socialtjänstlagen (1980:620), SoL, till sjukresor och om bistånd enligt 6 g § SoL till restskatt. P-O.B. överklagade beslutet. Länsrätten i Blekinge län fann i dom den 26 mars 1999 att det inte fanns förutsättningar att upphäva socialnämndens beslut med stöd av bestämmelserna om laglighetsprövning enligt 10 kap.kommunallagen, KL, (1991:900). Länsrätten avslog därför överklagandet. Sedan P-O.B. överklagat länsrättens dom beslutade kammarrätten enligt protokollet den 21 april 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - P-O.B. vidhöll sina yrkanden om bistånd till sjukresor och restskatt. - Ronneby kommun bestred bifall till P.-O.B:s yrkanden. -Regeringsrätten (2001-12-03, Lindstam, Wennerström, Melin, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt vad som följer av 73 § SoL skall överklagande av socialnämnds beslut enligt 6 b § SoL i fråga om försörjningsstöd rörande bl.a. kostnader för läkarvård prövas som förvaltningsbesvär medan beslut om bistånd enligt 6 g § SoL överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt KL, vilket innebär att beslutets laglighet men inte dess lämplighet kan överprövas. Oavsett om länsrätt prövat en biståndsfråga som förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning gäller vidare att överklagandet av länsrättens avgörande får prövas av kammarrätt endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, skall prövningstillstånd meddelas bl.a. om det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Regeringsrätten finner att rätten till bistånd till sjukresor skall bedömas enligt 6 b § SoL medan rätten till bistånd till restskatt skall bedömas enligt 6 g § SoL. - Överklagandet av socialnämndens beslut avseende såväl bistånd till sjukresor som bistånd till restskatt har dock handlagts av länsrätten i den för laglighetsprövning stadgade ordningen. Vid angivna förhållande har det funnits skäl för kammarrätten att meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 3 FPL med avseende på frågan om bistånd till sjukresor. Med hänsyn till omständigheterna finner emellertid Regeringsrätten skäl att i förevarande sammanhang upphäva inte bara kammarrättens överklagade beslut utan också länsrättens dom i nu berörd del och återförvisa målet i denna del till länsrätten för förnyad prövning. - I fråga om kammarrättens avgörande i vad det avser bistånd till restskatt har inte framkommit att skäl för prövningstillstånd i kammarrätten förelegat. Kammarrättens beslut i vad det rör denna biståndsfråga skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver länsrättens och kammarrättens avgöranden i vad de avser bistånd till sjukresor och visar målet i denna del åter till länsrätten för ny prövning. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut i vad det avser bistånd till restskatt. (fd II 2001-10-31, Bergström)

*REGI

*INST