RÅ 2001 not 173

Regeringens beslut att avslå en begäran att få ta del av allmän handling kunde inte bli föremål för rättsprövning / Beslut ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning

Not 173. Ansökan av J.A. om rättsprövning av beslut ang. allmän handling. - Regeringen begärde hos Kulturdepartementet att få ta del av en handling som den 6 september 2001 gavs in till Regeringskansliet av Teracom AB. -Regeringen (Kulturdepartementet, 2001-09-13) avslog J.A:s begäran och anförde som skäl för sitt beslut följande. Handlingen innehåller uppgifter om Teracom AB:s affärs- och driftförhållanden. Eftersom det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på bolagets bekostnad om uppgifterna röjs, gäller sekretess för dessa enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100). - J.A. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och ville att Regeringsrätten skulle pröva lagligheten i regeringens beslut att han inte fick ta del av en allmän handling. - Regeringsrätten (2001-12-10, Ragnemalm, Lavin, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. - Det ärende som regeringen avgjort genom beslutet den 13 september 2001 rör inte något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen (se RÅ 1990 ref. 87). J.A:s ansökan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2001-12-04, Berendt)

*REGI

*INST