RÅ 2001 not 19

Beslut av riksdagen och normbeslut av regeringen ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning (avvisning)

Not 19. Ansökan av Kjell R. om rättsprövning av regeringens och riksdagens beslut såvitt avsåg dubbelregistrering av enskild mark i jaktlagen och 25 § rennäringslagen. - Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutade den 26 maj 1988 att på ansökan av Vapstens sameby registrera samebyns betesområde inom Storumans och Vilhelmina kommuner som licensområde för älgjakt. Licensområdet omfattar sammanlagt 280 500 hektar, varav 216 000 hektar ovanför odlingsgränsen. I området ingår även enskilda fastigheter, däribland Kjell R:s fastighet Umnäs 1:32 som har en areal om 538 hektar. De enskilda fastigheterna utgör dels en del av samebyns licensområde, dels egna licensområden för älgjakt. Kjell R:s fastighet registrerades som ett särskilt licensområde genom beslut av länsstyrelsen den 6 juni 1988. - Kjell R. ansökte hos länsstyrelsen om att registreringen av licensområdet för Vapstens sameby skulle upphävas i den del som dubbelregistrering skett av enskild mark inom samebyns betesområde ovanför odlingsgränsen. Länsstyrelsen beslutade den 19 januari 1995 att inte ändra sitt tidigare beslut. Kammarrätten, dit Kjell R. överklagat beslutet, lämnade i dom den 30 juli 1998 överklagandet utan bifall. Regeringsrätten beslutade den 9 februari 2000 (mål nr 5818-1998) att inte meddela prövningstillstånd. - Kjell R. ansökte, som hans framställning uppfattades, om resning. Han ansökte vidare om rättsprövning av regeringens och riksdagens beslut såvitt avser dubbelregistrering av enskild mark i jaktlagen (1987:259) och 25 § rennäringslagen (1971:437). Han anförde till stöd för sin ansökan bl.a. följande. Besluten om dubbelregistrering av enskild mark i samebyarnas registrerade älglicensområden kränker enskilds rätt till fast egendom och är grundlagsstridiga enligt reglerna i regeringsformen. Samernas jakträtt grundar sig på hävd som sedermera har kommit till uttryck i rennäringslagen. De nuvarande renägarna i Vapstens sameby är dock inte ursamer eftersom de dels saknar inflyttningstillstånd till Vapstens lappby, dels saknar registrerade lappskatteland i Vapstens lappby före år 1928. Vidare saknar medlemmarna i samebyn jakträttsavtal på hans fastighet. Regeringsrätten bör utreda begreppet utmark i 25 § rennäringslagen eftersom förarbetena till rennäringslagen inte ger någon vägledning i frågan. -Regeringsrätten (2001-02-07, Ragnemalm, Rundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall domstol på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild. - Kjell R. har ansökt om rättsprövning av riksdagens och regeringens beslut såvitt avser de i målet aktuella bestämmelserna i jaktlagen och i 25 § rennäringslagen. Riksdagens beslut kan över huvud inte bli föremål för rättsprövning. Regeringens beslut är ett normbeslut och faller av denna anledning utanför rättsprövningslagens tillämpningsområde. Ansökningen skall därför avvisas. - Enligt 37 b förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Vad Kjell R. anfört i Regeringsrätten utgör inte sådant förhållande som enligt nämnda lagrum utgör grund för resning. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 2001-01-30, Fredriksson)

*REGI

*INST