RÅ 2001 not 191

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Ansökan om rättsprövning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 191. Överklagande av M.H. ang. avdrag för förvaltningskostnader. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 4 november 1998 dom i mål ang. avdrag för förvaltningskostnader i inkomstslaget kapital vid inkomsttaxering 1995. M.H. överklagade och yrkade att, utöver medgivna avdrag för förvaltningskostnader, erhålla avdrag för förvaltningskostnader med ytterligare 10 438 kr. Han ansökte om rättsprövning och alternativt resning. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. att kammarrätten inte hade beaktat de skäl och verkliga förhållanden som han beskrivit och att varken skattemyndigheten, länsrätten eller kammarrätten talat om för honom vad som krävdes för att yrkade förvaltningskostnader skulle vara avdragsgilla. -Regeringsrätten (2001-12-19, Lavin, Schäder, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan avgöranden av regeringen eller en förvaltningsmyndighet under vissa förutsättningar bli föremål för rättsprövning. För att rättsprövning skall kunna ske gäller bl.a. att det beslut som ansökan om rättsprövning avser inte kan prövas av domstol i ordinär ordning utan endast efter ansökan om resning och inte heller skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. - Det överklagade avgörandet är ett resultat av en sedvanlig domstolsprövning. Med hänsyn härtill finns det ingen laglig möjlighet att rättspröva kammarrättens dom. M.H:s ansökan om rättsprövning skall därför avvisas. - M.H:s överklagande av kammarrättens dom har kommit in i rätt tid och kan prövas i ordinär väg. Regeringsrätten har därför att ta ställning till om prövningstillstånd skall meddelas eller inte. Ett skäl för prövningstillstånd är enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) att det föreligger grund för resning. Vad M.H. anfört angående resning beaktas således när Regeringsrätten tar ställning till frågan om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill skall ansökningen om resning inte tas upp till särskild prövning utan avvisas. - Regeringsrätten finner att det som förekommit i målet inte utgör skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning och om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2001-11-29, Åkerrén)

*REGI

*INST