RÅ 2001 not 193

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 193. Ansökan av L.V. om resning. - I beslut den 27 mars 2000 beslöt Regeringsrätten efter överklagande av L.V. att inte meddela prövningstillstånd i ett antal mål om arbetsskadeförsäkring, där inte heller Kammarrätten i Stockholm eller Kammarrätten i Jönköping meddelat prövningstillstånd. Respektive kammarrätts beslut stod därför fast. - L.V. ansökte i skrivelse till Regeringsrätten om resning. -Regeringsrätten (2001-12-20, Billum, Wennerström, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. De ifrågavarande målen har slutligt avgjorts av länsrätten. Det innebär att kammarrätt och inte Regeringsrätten skall pröva resningsansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar handlingarna i målen till Kammarrätten i Stockholm respektive Kammarrätten i Jönköping för vidare handläggning. (fd II 2001-12-12, Kovacs)

*REGI

*INST