RÅ 2001 not 21

Beslut att anta områdesbestämmelser som syftade till att ett område skulle behålla sin karaktär av fritidsområde (avslag) / Beslut att anta områdesbestämmelser som syftade till att ett område skulle behålla sin karaktär av fritidsområde (rättsprövning, avslag)

Not 21. Ansökan av Bertil L. och Marilou L. om rättsprövning av beslut i fråga om områdesbestämmelser. - Miljö- och byggstyrelsen i Avesta kommun beslutade den 7 april 1998 att anta områdesbestämmelser för Torpviken- Sonnboviken, Folkärna, i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Dalarnas län den 21 september 1998 att inte ändra miljö- och byggstyrelsens beslut. - Bertil L. och Marilou L. överklagade länsstyrelsens beslut. De vidhöll därvid vad de tidigare framfört och framhöll särskilt att de ville ha samma byggrätt som tidigare fritidshusägare fått möjlighet att bygga ut samt att de hade en friköpt tomt med strandrätt och inte en arrenderad tomt. De hänvisade även till att det i annat område där samma områdesbestämmelser skulle gälla nyligen beviljats bygglov för en boendeyta på 72 kvm och dessutom i 1½-plan som inte får förekomma. -Regeringen (Miljödepartementet, 2000-04-13): Regeringen finner vid en avvägning mellan de allmänna intressen som områdesbestämmelserna skall tillgodose och Bertil L:s och Marilou L:s enskilda intresse att områdesbestämmelserna inte kan anses medföra sådana olägenheter för de klagande att de inte kan godtas. Vad de anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta områdesbestämmelserna. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Bertil L. och Marilou L. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. De anförde bl.a. följande. Regeringsbeslutet strider klart mot regeln om allas likhet inför lagen. I fråga om det aktuella fritidshusområdet har Avesta kommun godkänt att nuvarande ägare som är fritidsboende fått möjlighet att bygga ut sina fritidshus upp till 135 kvadratmeters boendeyta. Själva skulle de enligt områdesbestämmelserna endast få bygga ut upp till 60 kvadratmeter. Kommunen framhåller vissa allmänna intressen som skäl för detta, nämligen att vissa fritidshusområden har fått kommunalt vatten och avlopp godkänt. I detta fall gäller ingen likhet inför lagen i fråga om byggrätten. - Regeringsrätten (2001-02-09, Ragnemalm, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Det klandrade beslutet avser överklagande av beslut om att anta områdesbestämmelser för ett område vid Dalälvens strand mellan Torpviken och Sonnboviken. Huvudsyftet med bestämmelserna är att se till att området behåller karaktären av fritidsområde och att motverka permanentbosättning i området. Områdesbestämmelserna har antagits med stöd av regleringen i plan- och bygglagen (1987:10). - Vad sökandena anfört beträffande de aktuella områdesbestämmelserna och deras konsekvenser visar inte att regeringen felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som finns i planärenden. Det har inte framkommit något som talar för att regeringens avgörande strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett. Inte heller framgår det klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2001-01-24, Bäckström)

*REGI

*INST