RÅ 2001 not 26

Oriktig rättstillämpning i mål om föreläggande enligt naturvårdslagen (avslag)

Not 26. Ansökan av Irene t. och Åke T. om resning i mål om föreläggande enligt naturvårdslagen. - Länsstyrelsen i Blekinge län förelade i beslut den 1 februari 1996 Malakiten AB att senast den 30 juni 1996 efterbehandla ett stenbrott och en skrotstenstipp inom Irene och Åke T:s fastighet Gränum 6:6 i Olofströms kommun. Föreläggandet förenades med ett vite av 400 000 kr. Länsstyrelsen förordnade att beslutet skulle gälla utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. Beslutet överklagades av Malakiten AB samt av Irene och Åke T. hos Kammarrätten i Jönköping, som i dom den 17 oktober 1996 avslog överklagandena. Regeringsrätten beslutade den 18 september 1998, efter överklagande av Malakiten AB samt av Irene och Åke T., att inte meddela prövningstillstånd. - Irene och Åke T. ansökte om resning i målet och yrkade att prövningen skulle återupptas och att beslutet om föreläggande skulle upphävas. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. Bestämmelsen i 18 § tredje stycket naturvårdslagen (1964:822) kan inte anses vara tillämplig, då denna regel avser att markägaren endast har att tåla åtgärder som är förenade med täkttillståndet. Täkttillståndet innebar en provbrytning om 1 000 ton, vilket skulle innefatta även skrotstenen. De skall inte behöva tåla att annat än resterna från provbrytningen återförs till stenbrottet. Föreläggandet innebär att 20-30 gånger större mängd skall återföras. Skrotstenen, som har ett värde i sig, ägs av dem och inte av Malakiten AB. I målet om föreläggandet om att återföra stenen borde det därför ha prövats om föreläggandet skulle ha riktats mot dem och inte mot Malakiten AB. - Irene och Åke T. yrkade ersättning för rättegångskostnader med 28 654 kr. -Regeringsrätten (2001-02-13, Ragnemalm, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Irene och Åke T. anfört visar inte att sådana skäl föreligger. - Yrkandet om ersättning för rättegångskostnader kan lagligen inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för rättegångskostnader. (fd I 2001-01-24, Green)

*REGI

*INST