RÅ 2001 not 3

Förvaltningsdomstol ansågs bunden av vad allmän domstol genom lagakraftvunnet avgörande uttalat i skuldfrågan (avslag) / Förvaltningsdomstol ansågs bunden av vad allmän domstol genom lagakraftvunnet avgörande uttalat i skuldfrågan (resningsärende, avslag)

Not 3. Ansökan av Berndt P. om resning i mål om återkallelse av körkort. - Genom lagakraftvunnen dom den 2 februari 1994 dömde Nyköpings tingsrätt Berndt P. för bl.a. rattfylleri. Med hänsyn härtill och till att Berndt P. ansågs opålitlig i nykterhetshänseende återkallade Länsrätten i Södermanlands län hans körkort genom dom den 8 juni 1994. Kammarrätten i Stockholm ändrade enligt dom den 19 oktober 1994 inte länsrättens dom. Regeringsrätten beslutade den 20 februari 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Berndt P. ansökte om resning i målet om återkallelse av hans körkort och åberopade som grund härför huvudsakligen att han inte kört bilen. -Regeringsrätten (2000-01-09, Swartling, Nilsson, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - En förvaltningsdomstol är i fråga om körkortsingripande bunden av vad allmän domstol genom lagakraftvunnet avgörande uttalat i skuldfrågan. I målet är upplyst att Berndt P:s ansökan om resning i målet rörande aktuellt rattfylleri m.m. har avslagits. Nyköpings tingsrätts dom den 2 februari 1994 står härigenom fast. - Vad Berndt P. anfört i Regeringsrätten utgör inte en sådan omständighet som enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen kan medföra resning. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2000-12-13, Noring)

*REGI

*INST