RÅ 2001 not 34

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål som avgjorts genom dom av länsrätt

Not 34. Ansökan av Roland S. om resning. - Försäkringskassan i Stockholms län beslutade den 27 januari 1992 att bevilja Roland S. hel förtidspension att betalas ut med 109 188 kr per år fr.o.m. januari 1992. I en skrivelse som kom in till försäkringskassan den 30 januari 1998 yrkade Roland S. att pensionsbeslutet skulle omprövas under åberopande att pensionen beräknats för lågt. Försäkringskassan beslutade den 3 februari 1998 dels att avvisa överklagandet som för sent inkommet, dels att inte ändra förtidspensionsbeslutet vid prövning enligt 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Roland S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län, som avslog överklagandet i dom den 17 september 1998. Sedan Roland S. fullföljt talan mot länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Stockholm i protokoll den 12 augusti 1999 att inte meddela prövningstillstånd. Roland S. överklagade även kammarrättens beslut, varefter Regeringsrätten den 5 september 2000 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5918-1999). - Roland S. uppgav i skrivelser som ingavs till Regeringsrätten under tiden november 2000 till januari 2001 att han klagade på försäkringskassans beslut om pension. Han anförde därvid att hans pension hade blivit felaktigt beräknad. -Regeringsrätten (2001-02-27, Eliason, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att Roland S:s skrivelser bör behandlas som en ansökan om resning. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärende som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Kammarrättens och Regeringsrättens beslut att inte meddela Roland S. prövningstillstånd har medfört att länsrättens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte skett i kammarrätten och Regeringsrätten har målet slutligt avgjorts av länsrätten. Vid sådant förhållande ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. Ansökningen skall därför avvisas och målet överlämnas till kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd I 2001-02-13, Fredriksson)

*REGI