RÅ 2001 not 38

Beslut ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet avsett forskningsbidrag

Not 38. Ansökan av H.C. om rättsprövning av beslut av Byggforskningsrådet. - Byggforskningsrådet beviljade enligt beslutsmeddelande den 24 november 1994 Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn, anslag med 1 617 000 kr för projektet "Stadsbygdspolitik och Stadsutveckling". - H.C. begärde i skrivelse den 29 april 1998 bl.a. att Inrikesdepartementet, i egenskap av Byggforskningsrådets huvudman, skulle besluta att vissa av Byggforskningsrådet innehållna anslagsmedel skulle betalas ut till honom efter ekonomisk redovisning och godkännande av företedda kvitton för utlägg avseende den ifrågavarande forskningen. I ytterligare skrivelser preciserade H.C. sina krav.- Regeringen (Inrikesdepartementet, 1998-06-11): Enligt 14 § förordningen (1988:232) med instruktion för Byggforskningsrådet får rådets beslut i ärenden om ekonomiskt stöd överklagas endast om det är särskilt föreskrivet. Det saknas därför förutsättningar för regeringen att pröva Edra yrkanden i den del de utgör överklaganden av rådets beslut. Det ankommer inte heller på regeringen eller på ett departement att på annat sätt överpröva beslut av Byggforskningsrådet i ärenden om ekonomiskt stöd eller att pröva frågor om anslag inom rådets ansvarsområde. - Med hänsyn till det anförda bör Edra yrkanden inte tas upp till prövning. - Regeringen tar inte upp Ert överklagande eller Edra yrkanden i övrigt till prövning. - H.C. ansökte om rättsprövning och yrkade bl.a. att Regeringsrätten skulle undanröja de beslut av Byggforskningsrådet som han överklagat och ålägga rådet att vidta vissa åtgärder med anledning av besluten. - Under handläggningen av målet i Regeringsrätten yrkade H.C. anstånd för att komplettera sin ansökan. - Regeringsrätten (2001-03-12, Swartling, Baekkevold, Eliason, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. De föreskrifter som anges i nämnda lagrum är dels föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes (8 kap. 2 §), dels sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 §). - Förevarande förvaltningsärende gäller bidrag för forskningsändamål som utgavs av Byggforskningsrådet med stöd av förordningen med instruktion för rådet samt vissa därmed sammanhängande frågor. Reglerna om forskningsbidrag utgör inte sådana föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § regeringsformen och innefattar inte heller sådana åligganden eller ingrepp som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Ärendet avser inte heller i övrigt något förhållande som anges i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Regeringsrätten finner därför att rättsprövning inte kan ske. H.C:s ansökan skall därför avvisas. - På grund av det anförda föreligger inte heller skäl för anstånd för att komplettera ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om anstånd och avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2001-02-21, Holmstedt)

*REGI

*INST