Upphävd författning

Förordning (1988:232) med instruktion för Byggforskningsrådet

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
SFS 1988:232 i lydelse enligt SFS 1998:1189
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1983:733) med instruktion för statens råd för byggnadsforskning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Byggforskningsrådet har till uppgift att ta initiativ till samt främja och stödja forsknings- och utvecklingsarbete inom planläggnings-, byggnads- och anläggningsområdet. Rådet får dock inte vara huvudman för forskning. Förordning (1995:1123).

2 §  Byggforskningsrådet skall

 1. organisera och stödja samarbete i fråga om forsknings- och utvecklingsarbete samt främja kontakter mellan forskningsinstitutioner och intressenter inom bygg- och bostadssektorn,
 2. planera för forsknings- och utvecklingsarbete samt lämna bidrag till sådant arbete,
 3. övervaka att ekonomiskt stöd som rådet har beviljat kommer till avsedd användning,
 4. utvärdera forsknings- och utvecklingsverksamheten i fråga om kvalitet, relevans och effekt,
 5. informera om forskning och forskningsresultat,
 6. ta initiativ till och främja internationellt forskningssamarbete,
 7. besluta att ekonomiskt stöd som rådet har beviljat inte längre skall lämnas, om den verksamhet som stödet avser inte uppfyller de krav som bör ställas på verksamheten. Förordning (1990:819).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Byggforskningsrådet med undantag av 4 § andra stycket, 30 och 33-34 §§. Förordning (1998:1189).

Myndighetens ledning

4 §  Byggforskningsrådets generaldirektör är chef för rådet. Förordning (1995:1123).

Styrelsen

5 §  Byggforskningsrådets styrelse består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1123).

Organisation

6 §  Byggforskningsrådet bestämmer sin egen organisation. Förordning (1995:1123).

[S2]Vetenskapliga nämnden

[S3]7 § har upphört att gälla genom förordning (1995:1123).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på byggforskningsrådet.

9 § har upphävts genom förordning (1996:126).
Tjänstetillsättning m.m.
10 § har upphävts genom förordning (1996:126).
11 § har upphävts genom förordning (1995:1123).

12 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för en bestämd tid. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1995:1123).

13 § har upphävts genom förordning (1994:994).

Överklagande

14 §  Byggforskningsrådets beslut i ärenden om ekonomiskt stöd får överklagas endast om det följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1998:1189).

Ändringar

Förordning (1988:232) med instruktion för Byggforskningsrådet

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:819) om ändring i förordningen (1988:232) med instruktion för statens råd för byggnadsforskning

  Omfattning
  ändr. 2, 14 §§
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1994:994) om ändring i förordningen (1988:232) med instruktion för Statens råd för byggnadsforskning

  Omfattning
  upph. 13 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1123) om ändring i förordningen (1988:232) med instruktion för Statens råd för byggnadsforskning

  Omfattning
  upph. 7, 11 §§; ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12 §§
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1996:126) om ändring i förordningen (1988:232) med instruktion för Byggforskningsrådet

  Omfattning
  upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1998:1189) om ändring i förordningen (1988:232) med instruktion för Byggforskningsrådet

Omfattning
ändr. 3, 14 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2000:1210

Omfattning
upph.