RÅ 2001 not 4

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts dom

Not 4. Överklagande av Finansförbundets arbetslöshetskassa. - Sedan Kerstin N. överklagat ett beslut den 20 augusti 1998 av Finansförbundets arbetslöshetskassa angående ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring biföll Länsrätten i Stockholms län i dom den 11 november 1998 hennes talan på visst sätt. Kassan överklagade länsrättens dom. Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 17 oktober 2000 kassans överklagande. - Finansförbundets arbetslöshetskassa fullföljde i överklagande hos Regeringsrätten sin talan i målet. -Regeringsrätten (2001-01-10, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 59 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för Arbetsmarknadsstyrelsen det allmännas talan i Regeringsrätten. Regeln medför att Finansförbundets arbetslöshetskassa inte har rätt att överklaga kammarrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2001-01-08, Perttu)

*REGI

*INST