RÅ 2001 not 48

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 48. Begäran av R.E. om resning alternativt prövningstillstånd. - Med anledning av ett av Kammarrätten i Göteborg meddelat beslut i protokoll den 21 september 2000 begärde R.E. hos Regeringsrätten resning alternativt prövningstillstånd. -Regeringsrätten (2001-04-09, Swartling, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. R.E:s överklagande av kammarrättens beslut har kommit in i rätt tid och kan prövas i ordinär väg. Regeringsrätten har därför att ta ställning till om prövningstillstånd skall meddelas eller inte. Ett skäl för prövningstillstånd är enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) att det föreligger grund för resning. Vad R.E. anfört i resningsfrågan beaktas således när Regeringsrätten tar ställning till frågan om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill skall ansökningen om resning inte tas upp till särskild prövning utan avvisas. - Regeringsrätten finner att det som förekommit i målet inte utgör skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2001-03-27, Green)

*REGI

*INST