RÅ 2001 not 49

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsåg mål eller ärende som avgjorts genom dom av länsrätt

Not 49. Ansökan av L.-G.E. om resning i mål om byggnadsavgift. - Byggnadsnämnden i Krokoms kommun beslutade den 14 maj 1996 att avslå en begäran från L.-G.E. om omprövning av ett tidigare fattat beslut om byggnadsavgift. Länsstyrelsen i Jämtlands län avslog den 20 november 1996 L.-G.E:s överklagande av nämndens beslut. L.-G.E. överklagade länsstyrelsens beslut hos Länsrätten i Jämtlands län, som enligt dom den 7 oktober 1997 avslog överklagandet. Efter ytterligare överklaganden beslutade först Kammarrätten i Sundsvall enligt protokoll den 24 september 1999 och därefter Regeringsrätten den 21 mars 2000 (mål nr 6589-1999) att inte meddela prövningstillstånd. - L.-G.E. ansökte hos Regeringsrätten om resning i Regeringsrättens mål nr 6589-1999. -Regeringsrätten (2001-04-09, Swartling, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. I förevarande mål har någon prövning i sak inte gjorts av kammarrätten eller Regeringsrätten. Målet har således slutligt avgjorts av länsrätten. Ansökningen om resning skall därför prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar L.-G.E:s resningsansökan och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Sundsvall för vidare handläggning. (fd II 2001-03-27, Green) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 7994-2000 där omständigheterna var likartade och utgången densamma, avvisning och överlämnande till kammarrätt.

*REGI

*INST