RÅ 2001 not 58

Beslut att anta detaljplan för att reglera utnyttjandet av byggrätter (avslag) / Beslut att anta detaljplan för att reglera utnyttjandet av byggrätter (rättsprövning, avslag)

Not 58. Ansökan av dödsboet efter L.B. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. - Miljönämnden i Kävlinge kommun beslutade den 29 september 1999 att anta ändring av detaljplan för Löddeköpinge 7:, 10:, 13: m.fl., Sandskogen. Sedan nämndens beslut överklagats avslogLänsstyrelsen i Skåne län (2000-03-29) överklagandena. - Dödsboet efter L.B. överklagade och yrkade att planen vad avsåg boets fastighet Löddeköpinge 7:33 skulle ändras så att den bl.a. gavs ökad byggrätt. - Regeringen (Miljödepartementet, 2000-05-25) avslog överklagandet med följande motivering: Av handlingarna i ärendet framgår att syftet med planändringen är att ge möjlighet till vindsinredning, utbyggnad med källare där så prövas lämpligt och flexiblare utnyttjande av tillåten byggrätt. Regeringen finner att de beslutade ändringarna av detaljplanen i sig inte kan anses medföra sådana olägenheter för dödsboet att planbeslutet av det skälet inte kan godtas. - De andra frågor som dödsboet tagit upp om ytterligare tomter och byggrätter inom Löddeköpinge 7:33 berör mark som dels i gällande plan utlagts som allmän platsmark, dels inte är planlagd. Förevarande planärende innebär inte något ändring i dessa avseenden. Utgångspunkten i plan- och bygglagen (1987:10) är att det ankommer på kommunen att avgöra när och hur en detaljplan skall ändras eller avgränsas. Regeringen finner att vad dödsboet efter L.B. framfört inte utgör skäl för att kommunens beslut att nu endast ändra planbestämmelserna på det sätt som skett inte kan godtas. Överklagandet bör därför avslås. - Dödsboet yrkade hos Regeringsrätten att regeringens beslut skulle upphävas. Dödsboet anförde bl.a. följande. När kommunen detaljplanerade området år 1993 framförde dödsboet önskemål om att få byggrätter för bostadshus på bl.a. fastigheten Löddeköpinge 7:33 men fick då rådet av såväl kommunen som länsstyrelsen att ta upp denna fråga vid en eventuell kommande planändring. Enligt dödsboets uppfattning skulle frågan tas upp vid den nu ifrågavarande planläggningen, men så skedde inte. Av material som dödsboet tillfört ärendet framgår att boets fastighet Löddeköpinge 7:33 redan har tagits i anspråk för kvartersmark (bostadsändamål). Detta material har länsstyrelsen felaktigt underlåtit att kommunicera med kommunen och ägarna till angränsande fastigheter. - Regeringsrätten (2001-04-25, Swartling, Baekkevold, Eliason, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringsrätten finner att det som dödsboet anfört inte innebär att det vid handläggningen av planärendet förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2001-03-21, Bäckström)

*REGI

*INST