RÅ 2001 not 61

Beslut av Regeringsrätten med anledning av begäran att få ta del av polisrapport (avslag)

Not 61. Ansökan av J.E. om resning i ärende ang. begäran att få ta del av polisrapport. - J.E. begärde hos dåvarande Åklagarmyndigheten i Lund att få ta del av en rapport från den 24 juli 1992 upprättad av holländsk polis. Sedan åklagarmyndigheten meddelat att rapporten inte fanns i åklagarakten kom J.E. in med två ansökningar till Länsrätten i Skåne län och yrkade att Polismyndigheten i Skåne skulle åläggas att anskaffa en kopia av rapporten samt att Åklagarmyndigheten i Malmö skulle åläggas att komplettera sin akt med materialet. Alternativt yrkade han att länsrätten skulle anskaffa materialet och lämna ut det till honom. Länsrätten avvisade genom beslut den 9 februari 1998 hans talan med motiveringen att yrkandena inte avsåg några frågor som det ankom på länsrätten att handlägga. J.E. överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg och yrkade att kammarrätten skulle återförvisa målet till länsrätten för erforderlig handläggning i enlighet med den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Kammarrätten, som noterade att den fråga som J.E:s ansökan rörde inte avsåg en civil rättighet utan hänförde sig till förfarandet i en brottmålsprocess, instämde i länsrättens bedömning och avslog överklagandet genom beslut den 27 mars 1998. J.E. överklagade beslutet till Regeringsrätten som den 5 oktober 1999 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - J.E. ansökte om resning och anförde som grund härför bl.a. följande. Regeringsrätten har inte agerat korrekt och ändrat kammarrättens beslut. Grunden för kammarrättens beslut är helt felaktig och skulle ha korrigerats av Regeringsrätten med tanke på både framtida rättstillämpning och en direkt tolkning av artiklarna 6.1 och 13 i Europakonventionen. -Regeringsrätten (2001-05-08, Baekkevold, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:289) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. J.E. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2001-04-04, Berendt)

*REGI

*INST