RÅ 2001 not 62

Ansökan av B.M. om resning i ärende om indragning av sjukpenning

Not 62. Ansökan av B.M. om resning i ärende om indragning av sjukpenning. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beslöt den 17 februari 1994 att dra in sjukpenning som tidigare beviljats B.M. Hon begärde omprövning av beslutet. Innan ärendet omprövades översände kassan till B.M. bl.a. kopior av anteckningar i dess handläggningsjournal avseende perioden den 13 maj 1993 - den 14 februari 1994. Enligt omprövningsbeslut den 17 maj 1994 ändrade kassan inte sitt tidigare beslut. I sin beslutsmotivering angav kassan att sjukpenning utgavs enligt 3 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring vid sjukdom som satte ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel, och att B.M:s resterande arbetsförmåga inte bedömdes vara på grund av sjukdom nedsatt i sådan omfattning. Länsrätten i Stockholms län avslog enligt dom den 24 februari 1995 B.M:s överklagande. Hon överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som enligt dom den 10 mars 1997 inte ändrade länsrättens dom. B.M. överklagade kammarrättens dom hos Regeringsrätten som enligt beslut den 12 juni 1997 inte meddelade prövningstillstånd. - B.M. ansökte om resning. Hon åberopade till stöd för sin ansökan ett beslut den 23 mars 1999 av Justitiekanslern, dnr 1830-97-21, avseende försäkringskassans handläggning av hennes sjukpenningärende. I beslutet riktas allvarlig kritik mot kassan dels för att den inte fullgjort sin motiveringsskyldighet, dels för att den kommunicerat ett sammandrag av anteckningar i handläggningsjournalen avseende perioden den 13 maj 1993 - den 14 februari 1994 utan att redovisa att det varit fråga om ett sammandrag. -Regeringsrätten (2001-05-09, Ragnemalm, Hulgaard, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - I målet har inte framkommit något sådant förhållande som enligt lagrummet kan utgöra grund för resning. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2001-04-24, Levin)

*REGI

*INST